Ansvarsskader

Her kan du læse om, hvor og hvordan I anmelder en skade, og kommer hele vejen rundt om processen.

I kan anmelde skaden online
Vælg ”min virksomheds forsikring” og klik på ”Erhvervs og produktansvar”. Så kommer anmeldelsesskemaet frem.

I kan også ringe til os på telefon 33 55 38 22 mellem kl. 8 og 16 alle hverdage.

Hvad sker der, når Codan modtager en skadeanmeldelse?
Når vi modtager jeres anmeldelse bliver den registeret i vores skadesystem med et skadenummer, så vi senere altid kan finde frem til skaden.

Forsikringsdækning

– den vigtigste betingelse for, at vi kan hjælpe jer.

Det første, vi undersøger er, om skaden er dækket af jeres forsikring. Hvis det ikke er tilfældet, ringer vi jer op og/eller sender jer et brev, hvor vi forklarer, hvorfor der ikke er dækning.

Se eventuelt eksempler vedrørende forsikringsdækning under Spørgsmål og svar.

Når I har forsikringsdækning

Vi vurderer om I er erstatningsansvarlige for den konkrete skade, og I må ikke selv anerkende erstatningspligten eller lignende!

I Danmark er der ikke en generel lov, der fastslår, hvad der skal til for at man i en given situation er erstatningsansvarlig. Så hvis der ikke er speciallovgivning, der gælder (som f.eks. produktansvarsloven) må man foretage en konkret vurdering.

I de fleste tilfælde vil det være de såkaldte ”almindelige erstatningsretlige regler”, der finder anvendelse. Heraf følger det bl.a., at man for at være erstatningsansvarlig skal kunne bebrejdes noget i forbindelse med en handling eller undladelse. Vi undersøger derfor meget nøje, hvad der konkret skete, så vi kan vurdere, om skaden f.eks. skyldes fejl eller mangler ved jeres arbejde. Herudover er det blandt andet en betingelse for at være erstatningsansvarlig, at den skade, der er sket skyldes netop den eventuelle fejl, I har begået (og ikke f.eks. vejret eller andre hændelige ting).

Det kan være ret komplekst at vurdere, om man er erstatningsansvarlig for en skade. Vi udbetaler ikke erstatning, hvis I ikke er erstatningsansvarlige. Men I kan risikere selv at skulle betale, hvis I får anerkendt erstatningspligten eller ligefrem betaler for skaden, bestiller en reparatør eller på anden måde tager ansvar for skaden. Derfor er det meget vigtigt, at I ikke anerkender erstatningspligten m.v., men i stedet anmelder skaden til os hurtigst muligt og henviser de skadelidte hertil.

Hvis vi umiddelbart mener, I ikke er erstatningsansvarlige, men at der f.eks. er bevistvivl eller lignende, der gør vurderingen usikker, kan et forlig eventuelt komme på tale.

For at vurdere, om I er erstatningsansvarlige, vil vi typisk skulle stille jer nogle spørgsmål, så jo mere udførligt I har udfyldt skadeanmeldelsen, jo hurtigere kan vi behandle sagen.

Hvis I har forsikringsdækning og der er tale om en tingsskade, vil vi som udgangspunkt henvise den skadelidte til at anmelde til sin egen forsikring. Det gør vi bl.a. fordi en tingsforsikring normalt dækker til såkaldt nyværdi. På ansvarsforsikringen dækker vi alene til dagsværdi, hvilket betyder, at der er fradrag for bl.a. slid og ælde - skadelidte får på den måde ikke "nyt for gammelt".
Kan vi allerede ud fra skadeanmeldelsen vurdere, at I ikke er erstatningsansvarlige for skaden, afviser vi dog straks kravet overfor skadelidte med kopi til jer.

Hvis I er erstatningsansvarlige

Vi erstatter skaden

Hvis skadelidte ikke har en forsikring der kan dække skaden, vurderer vi, om skaden evt. skal besigtiges af en taksator eller ingeniør.

Taksatoren/ingeniøren vurderer ikke sagen, men laver en rapport med oplysninger samt en opgørelse af kravet. Ind imellem skal der også bruges oplysninger fra taksator/ingeniør for at kunne vurdere, om I faktisk er erstatningsansvarlige.

Når vi får rapporten foretager vi en vurdering. I nogle tilfælde opgøres erstatningen, som vi udbetaler, i andre tilfælde hjælper vi skadelidte med at finde en reparatør, der kan udbedre skaden.

Herefter opkræver vi moms og selvrisiko hos jer, og sagen afsluttes.

Hvis I ikke er erstatningsansvarlige

Vi afviser erstatningspligten – i yderste konsekvens ved domstolene

Hvis I ikke kan gøres ansvarlige for skaden, afviser vi kravet overfor den skadelidte med kopi til jer.

Nogle gange vender skadelidte tilbage med nye oplysninger eller lignende, og vi vil så revurdere sagen. I den forbindelse får vi ofte brug for flere oplysninger fra jer.

Hvis vi ikke kan blive enige med skadelidte, og sagen ender i retten, varetager vi jeres interesser under retssagen - dog selvfølgelig kun vedrørende det, der er forsikringsdækning for.

I skal derfor altid sende en eventuel stævning til os, straks I har modtaget den og ikke selv bruge tid og penge på at sætte en advokat på sagen.

Klagemuligheder

Hvis I er utilfredse med vores behandling af sagen, kan I bede om klagevejledning. Vi vil så oplyse jer om, hvor og hvordan I kan klage. I kan f.eks. klage til lederen af erhvervsansvarsafdelingen og bede om en revurdering af sagen.

I kan i den forbindelse ringe til os på tlf.: 3355 3822 eller skrive en mail til box_skadeansvar@codan.dk og i emnefeltet skrive skadenummer samt "Klage". I kan selvfølgelig også sende et brev. Anfør i så fald venligst skadenummer samt "Klage" i overskriften.

Da sagen vedrører erhverv/landbrugsdrift kan den normalt ikke indbringes for Ankenævnet for Forsikring. I kan i stedet eventuelt henvende jer til Forsikringsoplysningen, der kan vejlede jer (men ikke træffe afgørelse i sagen). Forsikringsoplysningen træffes på telefon: 3343 5500. Endelig kan en uenighed mellem jer og os naturligvis indbringes for domstolene.

Hvis du stadig er i tvivl om processen eller har spørgsmål til skadebehandlingen, er du velkommen til at ringe til os på tlf.: 3355 3822.

Spørgsmål og svar om ansvarsskader

1) Hvad kan vi bruge vores ansvarsforsikring til?

Jeres ansvarsforsikring dækker erstatningsansvar for skader på andres person eller ting under forudsætning af, at der er tale om en skade, der er omfattet af policen.

2) Er det lige meget hvilket arbejde vi udførte, da skaden skete?

Nej, det er kun skader, der relaterer sig til den type virksomhed, der er nævnt i jeres police, der er dækket. Det vil sige, at skader forvoldt ved f.eks. elektrikerarbejde ikke vil være dækket på en police, der kun nævner ”Tømrerfirma”. I sagens natur er skader forvoldt i privatlivet heller ikke dækket.

3) Hvornår skal skaden anmeldes og hvor?

Krav vedrørende skaden skal være rejst, mens I er/har været forsikret hos os.

Anmeldelse til os skal ske så hurtigt som muligt efter skaden er sket.

Hvis forsikringen er opsagt eller ophørt, gælder særlige regler. Det fremgår nærmere af jeres police og tilhørende forsikringsbetingelser, hvornår en skade senest skal være anmeldt i forhold til policens ophør. Under ”Proces for ansvarsskader for Erhverv – herunder landbrugsdrift” kan I læse om, hvor og hvordan I anmelder en skade, samt hvad processen er.

4) Dækkes mangler ved vores arbejde?

Nej, mangelsansvar er ikke dækket af forsikringen.

F.eks. vil mangler ved malerarbejde eller skader på en dør, I er ved at male ikke være dækket. Spilder I derimod maling på gulvet (der ikke skulle males!), kan en eventuel skade på gulvet være dækket. Det samme gælder, hvis I kommer til at vælte en vase el.lign., når I går forbi.

5) Hvad med ting, vi har lånt lejet eller af anden grund har i varetægt?

Vi dækker ikke skader på ting, som I har lånt eller lejet eller har i varetægt– på landbrugsforsikringen kan der dog under nærmere betingelser være dækning for en lånt/lejet landbrugsmaskine/redskaber.

6) Hvad med vores egne ting?

Vi dækker ikke skader på jeres og virksomhedsejerens egne ting – men på den anden side vil skader på jeres ansattes ting kunne være dækket.

Godt råd: Læs jeres egen police og forsikringsbetingelser!

Det er vigtigt, at I sætter jer ind i jeres egen police og forsikringsbetingelser. Erhvervsansvarsforsikringer indeholder ofte særlige bestemmelser og klausuler. I kan have en særlig klausul, der gør, at I har en bedre dækning - eller I kan have fravalgt en dækning m.v. Ovenstående er derfor kun et lille udsnit af de mange spørgsmål, der kan rejse sig vedrørende forsikringsdækningen og de typiske svar.

Hvis du stadig er i tvivl om processen eller har spørgsmål til skadebehandlingen, er du velkommen til at ringe til os på tlf.: 3355 3822