Arbejdsskade

Her kan du finde spørgsmål eller svar om anmeldelse og erstatning af arbejdsskader.

Kan jeg anmelde arbejdsulykker på www.codan.dk?

Nej, du skal anmelde arbejdsulykker på www.virk.dk. Her skal du logge ind med din digitale signatur.

Kan jeg anmelde brilleskader på www.codan.dk?

Ja, hvis en medarbejder beskadiger sine briller under arbejdet, kan det anmeldes direkte på www.codan.dk.

Hvis du tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring eller Arbejdsskadeforsikring for selvstændige får du altid fuld erstatning for tilsvarende briller, fordi Codan ikke benytter lovens begrænsede maksimal dækning for brillestel.

Hvordan anmeldes tandskader sket under arbejdet?

Hvis en medarbejder beskadiger sine tænder på arbejdet, skal dette anmeldes på samme blanket som arbejdsulykker (se spørgsmålet herover). Myndighederne har ikke udarbejdet en særlig blanket til tandskader.

Skal arbejdsgiver anmelde lidelser og sygdomme?

Nej, arbejdsgiver har ikke anmeldelsespligten.

Medarbejderen skal kontakte sin læge, der så har anmeldelsespligt ved formodede eller konstaterede erhvervsbetingede sygdomme og lidelser.

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Anmeldelser af arbejdsskader kan opdeles i 2, nemlig:

1. Anmeldelse til Arbejdstilsyn
2. Anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen

Ad.1. Arbejdsulykker, der medfører fravær udover selve tilskadekomstdagen skal ifølge loven anmeldes til Arbejdstilsynet.

Ad.2. Efter anmeldelsesbekendtgørelsens § 1, skal en arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven anmeldes.

Anmeldepligtige skader er:

 • Skade på briller, tænder og proteser
 • Skaden vil medføre behandlingsudgifter, f.eks. i form af fysioterapi eller kiropraktor
 • Skaden antages at ville medføre varige følger i form af mén og tab af erhvervsevne
 • Hvis medarbejderen endnu ikke har genoptaget arbejdet efter 5 uger, skal skaden altid anmeldes

Derimod er småskader som f.eks. et blåt mærke og en rift i fingeren ikke anmeldelsespligtige og skal ikke anmeldes, medmindre medarbejderen antages at ville få varige gener efter uheldet.

Hvad dækker arbejdsskadeforsikringen?

 • Godtgørelse for varigt mén > 5 % (gener i dagligdagen)
 • Erstatning for tab af erhvervsevne > 15 % (evnen til at skaffe sig indtægt ved arbejde)
 • Betaling af briller, tænder og proteser eller andre individuelt tilpassede hjælpemidler
 • Betaling af visse former for helbredende behandling og medicin - eksempelvis fysioterapi- og kiropraktorbehandling
 • Betaling af rimelige transportudgifter i forbindelse med behandling eller undersøgelser
 • Erstatning for visse fremtidige behandlingsudgifter
  Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
  Godtgørelse til efterladte

Hvad dækker forsikringen ikke?

 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Sygedagpenge
 • Erstatning for svige & smerte
 • Godtgørelse for tort (ved krænkelse af frihed, ære eller person)
 • Erstatning for ødelagte ting, f.eks. tøj eller ur
 • Dækning af udgifter til advokat eller bistand fra foreninger
 • Skærmbriller betalt af arbejdsgiver
 • Dækning af udgift til sygemelding til arbejdsgiver
 • Dækning af udgift til advokatbistand eller bistand fra forening
 • Skade på solbriller uden styrke

Hvem træffer afgørelse i min arbejdsskadesag?

Er jeg dækket som selvstændig?

Som selvstændig erhvervsdrivende er du som udgangspunkt ikke omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for ansatte.

Du kan dog vælge at købe en forsikring på din egen person, hvis du ønsker at være dækket efter arbejdsskadeloven.

Er jeg dækket under arbejde for en forening?

Som hovedregel vil et foreningsmedlem som udfører arbejde, der ligger indenfor foreningens formål, ikke være dækket af Arbejdsskadesikringsloven & Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Disse sager afgøres altid individuelt af Arbejdsskadestyrelsen.