Advokat­ansvars­forsikring

Advokater og advokatfirmaer kan pådrage sig erstatningsansvar for klienters formuetab – også selv om det gælder uagtsomme handlinger fra personalets side.

Advokatansvarsforsikringen giver dig både den efter Advokatsamfundets vedtægter nødvendige forsikring og en række andre dækninger.

Forsikringen kan udvides med forskellige tilvalg efter individuelle behov.

Ring i dag og få en klar anbefaling og et godt tilbud på 33 55 55 50

Udvid med

tilvalg

efter behov

Sådan dækker forsikringen

Grunddækninger

Rådgiveransvar

Rådgiveransvar dækker det erstatningsansvar for formueskade, som du og dit personale kan pådrage jer med uagtsomme handlinger og undladelser.

Ifølge Advokatsamfundets vedtægter skal alle advokater tegne forsikring for min. 2.500.000 kr. pr. forsikringsår. Codan tilbyder forsikringssummer fra 2.500.000 kr. til 15.500.000 kr. pr. advokat pr. forsikringsår, og det er muligt at tegne en supplerende forsikringssum, der kan dække alle advokater.

Forsikringen kan tegnes efter 2 dækningsprincipper:

Claims made-princippet
Forsikringen dækker erstatningskrav, der rejses i forsikringstiden, uanset hvornår den ansvarspådragende handling er foretaget. Når du ophører med at drive advokatvirksomhed, dækker forsikringen erstatningskrav, som rejses og anmeldes inden 10 år efter ophørsdatoen.

Kombineret claims made-/skadeårsagsprincip
I forlængelse af den 10-årige afløbsperiode, dækker forsikringen erstatningskrav for ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der er foretaget i forsikringstiden.

Advokatgaranti

Advokatgarantien dækker tredjemands økonomiske tab, hvis du eller dit personale uretmæssigt har brugt betroede midler. Vi indestår som selvskyldner overfor skadelidte.

Tingskade

Tingsskade dækker erstatningsansvar for skader på ting, som advokatfirmaet har i varetægt. Tingene er forsikret mod brand-, tyveri-, vandskade og bortkomst.

Tilvalg

Partnerhæftelse

Dækker dit hæftelsesansvar for partnere, der har overtrådt deres forpligtelser ved forsæt.

Bestyrelsesansvar

Dækker bestyrelsesansvar som følge af dit hverv som bestyrelsesmedlem i danske virksomheder, fonde og foreninger. Det er en betingelse, at bestyrelsesposten er anmeldt til og godkendt af Codan.

Ejendomsformidling

Dækker det erstatningsansvar, som du kan pådrage dig i forbindelse med formidling af fast ejendom Forsikringen omfatter både den lovpligtige ansvarsforsikring og garanti.

Kautionsforsikring

Dækker i forbindelse med behandling af døds- eller konkursboer. Forsikringen udstedes fra dag til dag, og vi kan sende den originale forsikring direkte til skifteretten.

Projektansvarsforsikring

Hvis du påtager dig en opgave, som du vurderer, der ikke er tilstrækkelig forsikringsmæssig dækning for under den almindelige advokatansvarsforsikring, er det muligt at tegne en projektansvarsforsikring. Forsikringssummen fastsættes under hensyntagen til opgavens omfang og karakter.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om advokatansvarsforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere her.