Bygnings- og ejendomsforsikring

Hjælper jer med at få repareret virksomhedens bygninger og komme i gang igen efter fx en brand eller vandskade.

Bestil tilbud

Hvorfor skal vi have en bygnings-
og ejendomsforsikring?

Hvad ville det betyde for jer, hvis virksomhedens bygninger blev skadet, og I ikke kunne bruge dem i flere måneder? Med bygnings- og ejendomsforsikringen hjælper vi jer hurtigt i gang efter fx en brand, svamp eller vandskade. Vi laver forsikringen præcis til jer, men vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at forsikre bygninger med realkreditlån mod brand.

Se, hvad forsikringen dækker

  • Sikrer økonomien ved skader på bygninger
  • Hjælper jer med juridiske krav
  • Selvbetjening med Mit Codan Erhverv
  • I kan anmelde akutte skader 24/7

Fik dækket både skader og tabt indtægt ved vandskade

Castenholm A/S ejer en større bygning. Her bruger de selv lokalerne på 1. sal, mens de lejer stueetagen ud til en tøjbutik. Bygningen bliver ramt af en større rørskade, hvor vand ødelægger et stort stykke af loftet i stueetagen. Derfor må tøjbutikken flytte over i andre lokaler, mens skaden bliver udbedret. Bygningsforsikringen dækker rørskaden og den tabte indtægt af husleje, da virksomheden havde udvidet forsikringen med tilvalgsdækningerne Skjulte rør og Huslejetab.

Hvad dækker bygnings- og ejendomsforsikringen?

Se, hvad bygnings- og ejendomsforsikring dækker,
og hvilke ekstra dækninger I kan tilvælge.

Som standard dækker vi

Bygningsbrand

Vi dækker, hvis bygningen får en skade på grund af brand, direkte lynnedslag, eksplosion, kortslutning eller følgeskader som fx vandskader fra brandslukning.

Forsikringen dækker også krav om lovliggørelse ved reparation eller genopførelse af ældre bygninger.

Restværdi

Bliver bygningen skadet med mindst 50 % af nyværdien, kan I med restværdidækningen vælge at få resten af bygningen revet ned og i stedet få opgjort erstatningen, som om hele bygningen er totalskadet. Dækningen forudsætter, at bygningen er vedligeholdt.

Elskade

Får bygningens hovedtavle eller andre faste installationer en direkte skade på grund af kortslutning, induktion eller overspænding, hjælper vi med at reparere skaderne, så I hurtigt kan komme tilbage til hverdagen.

Rensning af jord

Er der brug for fx at få fjernet og destrueret forurenet jord efter en skade, som er dækket af forsikringen, dækker vi udgifterne til det.

Anden bygningsbeskadigelse

Her dækker vi, hvis bygningen får skader på grund af fx storm, påkørsel, voldsomt sky- og tøbrud.

Tilvalg

All Risk

Med tilvalget All Risk dækker vi ny-, til- og ombygning med op til 5 millioner kr. Vi dækker, hvis der ved en pludselig og uforudset begivenhed sker direkte, fysiske tab eller skader på de af jeres ting, der er nævnt i policen eller forsikringsbetingelserne.

Vi dækker også, hvis en bygning får skader på grund af, at der siver vand ud fra skjulte installationer af vand, varme og sanitet.

Hærværk og graffiti

Hvis bygninger og ting, I har forsikret, bliver udsat for hærværk, graffiti og anden ulovlig påmaling, dækker vi reparation af den direkte skade. I kan desuden få dækket rimelige udgifter til midlertidig vagtordning, som I aftaler med os.

Svampe- og insektskader

Skader på bygningers mure og træværk på grund af svampe og insekter er ofte omfattende, fordi de bliver opdaget meget sent. Får jeres bygninger skader efter angreb af træ- og murødelæggende svampe, erstatter vi dem enten ved at udbedre det beskadigede eller udskifte træværket, hvis det er nødvendigt af hensyn til bæreevnen.

Angrebet skal være aktivt, konstateret og anmeldt i forsikringstiden.

Skjulte rør

Skader på skjulte rør er vanskelige at se og kan derfor være meget omfattende og dyre at reparere, når de først bliver opdaget. Vi dækker reparation af utætheder og brud på de forsikrede rør. Desuden dækker vi fejlfinding og fritlægning af utætheder eller brud.

Herefter hjælper vi med at retablere rummene. Er de skjulte rør under 20 år, udbetaler vi hele erstatningen for fejlfinding, skade og følgeudgifter. Er rørene ældre, erstatter vi med en faldende procentdel efter alderen på de skjulte rør.

Stikledning

Vi dækker, hvis der sker skader på bygningens stikledninger – det vil sige de rør, der løber fra bygningens yderside til hovedledning og mellem bygningerne. Vi betaler for reparation af utætheder og brud på de forsikrede ledninger og for fejlfinding og fritlægning af utætheder eller brud.

Efter reparationen hjælper vi med at retablere rummene. Er stikledningerne under 20 år, betaler vi 100 % af den samlede erstatning for fejlfinding, skade og følgeudgifter. Derefter erstatter vi med en faldende procent efter alderen på stikledningerne.

Glas og sanitet

Sker der en pludselig skade på glas og sanitet i jeres bygninger, fx brud på vinduer, håndvaske, wc-kummer, cisterner og badekar, dækker vi.

Hus- og grundejeransvar

Vi dækker de erstatningskrav, I som ejere eller brugere af en ejendom kan blive mødt af ved en skade. Bruger ejendommens beboere eller ansatte motordrevne redskaber under 10 HK, er de også omfattet af forsikringen.

Bliver I som arrangører af gårdfester, vejfester eller lignende skyld i, at andre personer eller ting kommer til skade, er dette erstatningsansvar også dækket af forsikringen.

Huslejetab

Hvis jeres udlejningslokaler ikke kan udlejes efter en skade, dækker vi et tab af lejeindtægt, der svarer til lejen for de lokaler, I selv bruger. Desuden dækker vi dokumenterede og nødvendige udgifter til ud- og indflytning og opmagasinering af løsøre. Dog kun hvis dette ikke er eller kunne være dækket af en løsøreforsikring.

Retshjælp

Forsikringen dækker tvister, som opstår i forbindelse med jeres drift af bygningen, og som kan behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Vi dækker også tvister, som parterne aftaler skal behandles ved voldgift i stedet.

Vi dækker kun omkostninger, der er rimelige i forhold til sagens genstand og karakter.

Nøgledækning

Er jeres nøgler gået tabt ved indbrudstyveri, ran eller røveri, dækker vi rimelige udgifter til omstilling eller udskiftning af jeres låse og fremstilling af nye nøgler. Vi dækker op til 137.510 kr. pr. skade (2020).

Maskinhaveri

Vi dækker udgifter til at retablere jeres data på elektroniske, databærende medier, hvis de er gået tabt ved en direkte fysisk skade på fx maskiner, drifts- og administrationsudstyr, der er dækket af forsikringen.

Dækningen forudsætter, at I laver backup af jeres data med højest 5 arbejdsdøgns mellemrum. Er backuppen ikke brugbar, betaler vi kun for at retablere de sidste 5 arbejdsdages data.

Forsikringen har en karenstid på 2 arbejdsdøgn, og dækningsperioden er herefter 12 måneder.

Driftstab

Vi kan i en aftalt periode dække jeres driftstab, hvis I får en dækningsberettiget skade på jeres bygning eller løsøre. Perioden afhænger blandt andet af, hvor lang tid I forventer, det tager at genopføre og genindrette jeres bygninger eller lokaler.

Spørgsmål og svar om bygnings- og ejendomsforsikringen

Hvad dækker en bygnings- og ejendomsforsikringen?

Bygnings- og ejendomsforsikringen dækker de bygninger, I ejer eller bruger til driften af virksomheden. Det kan fx være kontorer, udlejningsejendomme, forretningslokaler og meget andet. Hvis bygningerne får skader ved fx en brand eller et sprunget vandrør, dækker vi reparationen og en række andre tab og følgeskader.

Dækker I ved angreb af skadedyr?

Ja, hvis I har tilvalgt dækningen skadedyr. Så dækker vi skader, som gnavere, rovdyr og fugle laver på bygninger, der bruges til beboelse.

Hvordan erstatter I bygningen?

Jeres bygninger er som udgangspunkt forsikret for deres nyværdi hos os. Det vil sige, at hvis I får en skade, vurderer vi bygningens værdi som nybygninger uden at trække noget fra for slid og ælde.

Hvis værdien af den skadede bygning på grund af slid og ælde er forringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien, laver vi et fradrag i erstatningen, der svarer til procenten af værdiforringelsen.

For rør og stik har vi også en afskrivningstabel, der følger alderen på installationen.

Hvor meget er vores bygninger forsikret for?

Jeres bygninger er som hovedregel forsikret til deres nyværdi, det vil sige, at hvis bygningerne får en skade, bliver de repareret eller genopført, så de fremstår som før skaden.

Hvor kan vi få en pris på bygnings- og ejendomsforsikringen?

Vi skræddersyr løsningen, og jeres pris på bygningsforsikringen afhænger derfor af forholdene i virksomheden og jeres ønsker. Kontakt os for at få et tilbud på, hvad ejendomsforsikringen koster for jer.

Bliv klogere på bygnings- og ejendomsforsikringen

Vil I vide mere om, hvad bygning- og ejendomsforsikringen dækker? Og om der er noget, I skal være særlig opmærksomme på?

Vi har samlet forsikringens vigtigste dokumenter her. Så kan I få overblik, og se, hvordan den kan sikre jer og forretningen.