Det med småt

Generelle vilkår for forsikringer i Codan Forsikring A/S

Gebyrer og afgifter 2021

  Codan indeksregulerer priser på forsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb én gang om året for at følge inflationen i Danmark.  

  Hvor meget bliver forsikringer indekseret med i 2021?

  • Alle erhvervsforsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb vil i 2021 blive indekseret med 2,01%
  • For arbejdsskadeforsikring bliver priser indekseret med 6,33 % i 2021

  Hvornår bliver indeks implementeret?

  • Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb foretages hvert år pr. 1. januar
  • Codan regulerer kundens pris og forsikringssummer, når kundens forsikringer bliver fornyet i det efterfølgende kalenderår
  • Hvis der har været en skade vil indeks således blive tillagt de beløb der optræder på policen, hvis der er sket en regulering af indeks

  Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

  • Miljøbidrag på biler 84 kr.
  • Stormflod 30 kr.
  • Stormfald 10 kr.

  Garantifonden
  For forsikringer, som træder i kraft eller fornyes i 2019 tillægges et gebyr på 40 kr. pr. år til Garantifonden for sundhedsforsikring og for ejerforeningers bygningsforsikringer.

  Afgifter

  • Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype
  • Skadeforsikringsafgift fastsættes af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer.
  • Arbejdsmiljøbidraget 2021 udgør 1,95% af præmien på Arbejdsskadeforsikringer. Bidraget fastlægges i henhold til arbejdsmiljøloven.

  Gebyrer

  • Rødt og grønt kort 0 kr.
  • Første rykker 100 kr.
  • Anden rykker 100 kr
  • Betalingsservice opkrævningsgebyr 9,50 kr.pr. betaling
   (En stor del af dette gebyr betaler vi videre til Betalingsservice (Nets)).
  • Codan Konto Service (CKS)/månedlig betaling via Betalingsservice (Nets) 9,50 kr. pr. betaling
  • Administrationsgebyr ved udstedelse/overførelse af ny udbetaling ved returcheck 50 kr.
  • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.
  • Girokort-opkrævningsgebyr 48,50 kr. pr. betaling. Dog ved månedlig betaling 98,50 kr.
  • Opsigelse:
   Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer uden for hovedforfald, og det sker ved opsigelse med 30 dages varsel til den første i en måned, er opsigelsesgebyret 70 kr.
   Opsiges forsikringen i løbet af det første år hos Codan, koster det yderligere et gebyr på 799 kr. pr. forsikring.

  Gebyrer og afgifter - forklaringer

  Skadeforsikringsafgift

  Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten. Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.

  Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet årligt, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er tegnet. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

  Miljøbidrag

  Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 84 kr. om året pr. bilforsikring. Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

  Skifter I forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal I have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, I flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab for den eller de bilforsikringer, I har flyttet. Bidraget opkræves af Codan og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

  BS-opkrævningsgebyr

  Ved betaling med Betalingsservice opkræver Codan et opkrævningsgebyr, Gebyret opkræves pr. betaling.

  Arbejdsmiljøbidrag

  Arbejdsmiljøbidrag er et bidrag på Arbejdsskadeforsikringer, som skal betales til Arbejdsmiljørådet . Arbejdsmiljørådet fastsætter årligt det beløb, der skal afregnes.

  Beløbet afhænger af de faktiske godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab.

  Forbrugerinformation

  Om Codan

  Selskabet bag jeres forsikring er Codan Forsikring A/S, CVR-nr. 1052 9638, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, Danmark. Vi er under tilsyn af det danske Finanstilsyn.

  Hvis I misligholder jeres betalingsforpligtelser over for os, har vi mulighed for at videregive oplysning om dette til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder derfor.

  Jeres forsikringsaftale

  Når I får tilbud eller køber jeres forsikringer, giver I forskellige oplysninger til os fx om tidligere skader i et andet forsikringsselskab. I har fået jeres forsikring eller tilbud på baggrund af disse oplysninger. Har I givet os forkerte oplysninger, kan det få betydning for jeres dækning og erstatning af en skade. Opdager I fejl i de oplysninger, I har givet os, skal I straks fortælle os det.

  Hos os får I rådgivning, forsikringspolice og betingelser på dansk. Vores forsikringsaftale hører under dansk lovgivning.

  Digital kommunikation via e-Boks

  Vi tilmelder automatisk vores kunder til at modtage digital post fra os i e-Boks, hvis vi ikke har aftalt andet. I vil derfor modtage de fleste dokumenter, herunder opkrævninger, fra os i e-Boks, mens enkelte dokumenter kan komme med almindelig post.

  Opsigelse af jeres forsikringer

  I kan opsige jeres forsikringer til hovedforfald med det varsel, der fremgår af policen. Datoen for hovedforfald står i forsikringspolicen. Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, kan I opsige forsikringen ved udløbet af perioden.

  Provision

  Vores medarbejdere får provision for salg af forsikringer.

  Sælger vi forsikringerne gennem partnere, herunder forsikringsformidlere som fx pengeinstitutter eller bilforhandlere, giver vi i visse tilfælde provision til partnerne.

  Skatter, afgifter og gebyrer

  Ud over prisen på selve forsikringen kan vi opkræve gebyrer for andre serviceydelser. Herudover er der en række lovbestemte bidrag, som alle forsikringsselskaber skal opkræve, fx skadesforsikringsafgift, miljøafgift og stormflods- og stormfaldsbidrag. I kan se de aktuelle gebyrer og priser på codan.dk. Eventuelle ændringer står på hjemmesiden mindst en måned før, de træder i kraft.

  Behandling af personoplysninger

  Codan er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om både potentielle kunder og kunder. Du kan læse vores privatlivspolitik her (indsæt link). Ved spørgsmål til vores behandling af jeres personoplysninger, er I altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mailadressen dpo@codan.dk.

  Klagemuligheder

  Vi bestræber os altid på, at vores kunder får en god og korrekt rådgivning og behandling. Vi kan dog desværre ikke helt undgå, at vi i visse tilfælde er uenige med kunden om, hvad kunden er berettiget til eller kan forvente. I sådanne tilfælde, opfordrer vi vores kunder til åben dialog for hurtigt at afklare eventuelle misforståelser.

  Hvis I, efter dialog med os, stadig ikke føler, at I får, hvad der er aftalt, eller hvad I har krav på, kan I klage til vores klageansvarlige enten i et brev att.: Codans klageansvarlige eller på klageansvarlig@codan.dk.

  Garantifond

  Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber i Danmark, hvis vi som forsikringsselskab går konkurs. Garantifonden træder til, hvis en skadelidt er sikret dækning ifølge skadevolders ansvarsforsikring.

  Kontakt

  Har I spørgsmål til jeres forsikring eller brug for mere rådgivning, er I velkommen til at kontakte os på:

  Codan Forsikring A/S
  Gammel Kongevej 60
  DK-1790 København V
  CVR 1052 9638
  T 33 55 55 50
  codan.dk/kontakt

  Kundeklage

  Klagemuligheder

  Vi opfordrer vores kunder til en åben dialog.

  Er du uenig i vores afgørelse eller utilfreds med den måde, vi har behandlet din sag på, anbefaler vi, at du kontakter den afdeling, der har behandlet din sag. Det er den nemmeste og hurtigste måde at få svar på eventuelle spørgsmål. Opnår I ikke enighed ved din henvendelse, har du forskellige muligheder for at klage.

  Klag via e-mail
  Du kan sende din klage til klageansvarlig@codan.dk

  Klag via post
  Codan Forsikring A/S
  Gammel Kongevej 60
  1790 København V

  Att.: Den klageansvarlige

  Om din klage
  Oplys dit navn og enten kundenummer, policenummer eller skadenummer.

  Det letter behandlingen, hvis du skriver, hvad du er utilfreds med, og hvorfor du er det. Har du skriftligt materiale, der understøtter dine synspunkter, og mails eller breve du har fået fra Codan, må du meget gerne medsende disse oplysninger.

  Når du har klaget

  Så snart vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen og sender dig en bekræftelse på modtagelsen. Med mindre din sag er meget kompliceret, kan du forvente, at vi svarer dig hurtigt. Vi kan dog have behov for at samle information fra andre afdelinger i Codan, og det kan derfor tage noget tid at nå frem til en konklusion. Vi svarer dig hurtigst muligt pr. e-mail, brev eller telefon. Hvis vi undervejs får brug for flere oplysninger fra dig, kontakter vi dig.

  Opsigelse af forsikring

  Ring til os på 33 55 31 70 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig og hjælper dig med resten.

  Læs mere