Om virksomheden

Codan

Codan tilbyder erhvervsforsikringer, privatforsikringer og sundhedsforsikringer. Vi er der til at hjælpe, hvis uheldet er ude. Men du vil nok allerhelst helt at undgå skader. Derfor sælger vi ikke kun forsikringer – vi rådgiver også om forebyggelse. Og vi er stolte af, at langt størstedelen af vores kunder fortæller os, at de er tilfredse med vores rådgivning.

I Codan er vi drevet af nysgerrighed. Vi prøver hele tiden at blive klogere på det liv, vores kunder lever, og de brancher, vi arbejder med. Det sætter os i stand til at udvikle produkter og services, der passer præcis til dine behov. Og vi gør os umage for hele tiden at være et skridt foran.

Som et af det skandinaviske markeds største og ældste forsikringsselskaber har vi mange års erfaring, og vores assurandører og servicekonsulenter har specialviden om de brancher og områder, de arbejder med. Vi hjælper årligt i Danmark omkring 245.000 husstande og 50.000 små og store virksomheder med godt 200.000 skader.

Vi er i alt ca. 3.000 medarbejdere i Skandinavien og ca. 1.000 medarbejdere i Danmark.

RSA Group

Codan er en del af RSA Group, der er et af verdens største globale forsikringsselskaber med fokus på skadeforsikringer. RSA beskæftiger omkring 19.000 mennesker, der betjener 17 millioner kunder i omkring 140 lande.

For Codans kunder i Danmark betyder det, at vi er repræsenteret og kan hjælpe over hele verden. Men det betyder også, at vi har tilgang til en stor, international vidensbank, som gør vores danske forsikringer endnu bedre og mere effektive.

Virksomheds­information

Fokus og vision

Fælles fokus

Vi har et fælles fokus på at servicere vores kunder på den bedste måde. Men vi lægger samtidig vægt på at sikre, at den enkelte kan udvikle sig; mulighederne i vores store internationale virksomhed er mange.

Vision

Det er vores vision at forsikre en bæredygtig fremtid. Vi rådgiver og tilbyder løsninger inden for klima, sundhed og sikkerhed for at skabe en bæredygtig fremtid for vores kunder, medarbejdere og samfundet i øvrigt. I 2019 modtog Codan ca. 219.000 skadeanmeldelser.

Forretningsprincipper og værdier

Forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper sikrer, at vi som virksomhed lever op til god forretningsetik i forhold til vores interessenter: kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, tilsynsmyndigheder, ejere/aktionærer, samfundet.

Integritet
Vi vil stå for åbenhed, retfærdighed, integritet og omhu. Vi følger til enhver tid den gældende lovgivning, regler og standarder på de områder, hvor vi driver forretning.

Præstation
Vi fremmer en positiv og udfordrende præstationskultur. Det gør vi ved at opmuntre til at tage et personligt ansvar, til personlig udvikling og ved at måle, belønne og tilskynde til fremgang.

Ansvarlighed
Vi optræder ansvarsfuldt som individer og som selskab. Det gælder både for, hvordan vi driver virksomheden, hvordan vi forholder os til bedømmelsen af risiko, og hvordan vi agerer i forhold til eksterne nøglepersoner eller nøglegrupper.

Vores værdier er forankret i den globale forsikringskoncern RSA og udgør fundamentet for vores ansvarlighedsarbejde.

Værdier

Vores værdier/expectations er forankret i den globale forsikringskoncern RSA og udgør fundamentet for vores ansvarlighedsarbejde.

Værdierne er:

  • Vær nysgerrig
  • Råb op, og gør det bedre
  • Vær teamorienteret
  • Hold det, du lover
  • Vær dig selv

Om RSA

RSA

Codan er en del af RSA Group, der er et af verdens største globale forsikringsselskaber med fokus på skadeforsikringer. RSA beskæftiger omkring 19.000 mennesker, der betjener 17 millioner kunder i omkring 140 lande.

For Codans kunder i Danmark betyder det, at vi er repræsenteret og kan hjælpe over hele verden. Men det betyder også, at vi har tilgang til en stor, international vidensbank, som gør vores danske forsikringer endnu bedre og mere effektive.

Siden 2008 har RSA været navnet, der binder gruppens virksomheder i Skandinavien, Canada, Storbritannien, Vesteuropa og nye vækstmarkeder i fx Latinamerika og Asien sammen. Det skete, efter to af de største forsikringsselskaber i England, Royal Insurance og Sun Alliance i 1996 fusionerede og blev til Royal & Sun Alliance, som siden 2008 har gået under navnet RSA.

RSA Groups historie går mere end 300 år tilbage, da forsikringsselskabet The Sun i 1710 solgte de første forsikringer i London. RSA’s hovedkvarter ligger fortsat i London, men i dag sælges RSA’s forsikringer over hele verden.

Læs mere om koncernen på RSA Group's website

Svindel og efterforskning

Vi behandler ca. 200.000 skadesager om året, hvor vi sørger for at hjælpe vores kunder videre gennem en effektiv skadebehandling og erstatning i henhold til policens dækningsvilkår.
Hvis vi under den almindelige sagsbehandling får mistanke om forsøg på forsikringssvindel, kan vi iværksætte en nærmere undersøgelse. Vi tager forsikringssvindel meget alvorligt, da vi ikke finder det rimeligt, at vores ærlige kunder skal være med til at betale for erstatninger til uærlige kunder, der begår forsikringssvindel.

Principper for efterforskning af forsikringssvindel
Codan Forsikring følger Forsikring & Pensions kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel

Codan Forsikring overholder de regler, der følger af dansk ret, herunder regler i straffeloven, persondataloven og lov om finansiel virksomhed.
Codan Forsikrings undersøgelser står altid i rimeligt forhold til omfanget af den formodede svindel

Brug af videoobservation
I sager, hvor vi har bestyrket mistanke om forsikringssvindel – og hvor vi har undersøgt anden tilgængelig dokumentation – vælger vi i sjældne tilfælde at videoobservere.

Videoobservationer foretages af fastansatte og erfarne Codan -medarbejdere. De er alle tidligere politifolk, der kender reglerne på dette område. De er ikke provisionslønnede eller aflønnet på anden vis, der kan bringe deres objektivitet i fare.

Læs mere om branchens fokus på forsikringssvindel

Historie

2000-tallet

2015
Trygg-Hansa og Codan fusionerer. Sammen bygger vi en stærk skandinavisk enhed - Codan Trygg-Hansa gruppen.

2014
Patrick Bergander udpeges som CEO for den skandinaviske Codan-koncern. Patrick Bergander var tidligere CFO i Codan-koncernen.

2013
Codan Forsikring modtager CSR prisen for Danmarks bedste CSR strategi.

2010
Mike Holliday-Williams udpeges som CEO for den skandinaviske Codan-koncern. Mike Holliday-Williams kommer fra en stilling som administrerende direktør for RSAs privatdivision i England.

2010 er også året, hvor Codan Forsikring i samarbejde med Børneulykkesfonden lancerer Årets Refleksdag.

2008
Fra årsskiftet 2008 er Codan-koncernen 100 % ejet af RSA Group, der er en af de største forsikringskoncerner i verden med mere end 17 mio. kunder på verdensplan spredt over 140 forskellige lande.

I 2008 udkommer Codan Forsikring med virksomhedens første CSR-rapport.

Codan Forsikring opretter i samarbejde med H.C. Andersens Børnehospital Børneulykkesfonden. Det er Børneulykkesfondens formål at øge børns sikkerhed og reducere antallet af børneulykker. Codan Forsikring indgår også partnerskab med WWF via sit moderselskab RSA.

2007
Codan Forsikring afnoteres fra Københavns fondsbørs pr 31. juli 2007.

2006
Codan Forsikring køber White Label Insurance og Duborgh Skadeforsikring i Norge. Opkøbet styrker Codan Forsikrings position som det tredjestørste skadeforsikringsselskab i Norden. Samme år indtræder svenske Rickard Gustafsson som administrerende direktør for Codan A/S, efter Jens Erik Christensen stopper.

2004
Det besluttes, at der skal være en fælles nordisk forretningsledelse for Codan Forsikring og Trygg-Hansa.

Anden halvdel af 1900-tallet

1999
Codan køber bl.a. det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Samme år går Peter Zobel på pension og bliver afløst af Jens Erik Christensen som administrerende direktør.

Starten af 1990’erne
Codan fusionerer med Fjerde Sø og køber Hafnia Forsikring.

Royal & SunAlliance bliver i 1996 til ved en fusion mellem SunAlliance og Royal Insurance. Det verdensomspændende engelske selskab ejer nu 72 % af aktierne i Codan.

1984
Det engelske forsikringsselskab SunAlliance overtager aktiekapitalen i Phoenix, der er Codans hovedaktionær.

1979
Peter Zobel afløser sin far Hermann Zobel, som administrerende direktør.

Første halvdel af 1900-tallet

1948
Hermann Zobel Junior efterfølger sin far som administrerende direktør.

1916
Codan bliver stiftet af Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. Codan lægges i 1940 sammen med London/Phoenix.

1913
Hermann Zobel bliver direktør for en nyoprettet dansk afdeling af selskabet London Guarantee and Accident Company Ltd. Virksomheden indfører bl.a. den kombinerede ansvars- og kaskoautomobilforsikring der er med til at gøre selskabet til landets førende bilforsikrings-selskab. Godt ti år senere bliver Hermann Zobel direktør for Phoenix' danske afdeling, der i mellemtiden har opslugt Guarantee and Accident Company Ltd.

1890'erne

P. de Coninck overdrager repræsentationen af Phoenix i Danmark til det københavnske handelsfirma P. Søht & Co. I 1898 bliver den kun 19-årige Hermann Zobel ansat som voluntør i det Coninckske handelshus.

Slutningen af 1700-tallet

Vores historie går tilbage til 1782, hvor virksomheden Phoenix Assurance Company blev stiftet i London. I 1805 blev Phoenix repræsenteret i Danmark gennem den britiske konsul og godt halvtreds år efter blev virksomhedens agentur overført til handelshuset P. De Coninck.

Revisions- og risikoudvalg

Bestyrelsen i Codan Forsikring A/S har nedsat et kombineret Revisions- og risikoudvalg "Codan Forsikring Audit & Risk Committee". Bestyrelsen i Codan A/S har nedsat et koncernrevisionsudvalg, "Codan Group Audit Committee".

Udvalget består af fire af selskabets bestyrelsesmedlemmer med Anthony P. Latham som formand. Som det uafhængige medlem med særlige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen har selskabets bestyrelse udpeget Lars Nørby Johansen. Bestyrelsen har vurderet hans kvalifikationer og fundet, at de opfylder kravene i henhold til lovgivningen. Dette er også meddelt Finanstilsynet. Lars Nørby Johansen er formand for bestyrelserne i Codan A/S og Codan Forsikring A/S.

Udvalgets opgave er fastsat i Revisorloven, ”LBK nr. 1167 af 09/09/2016” (Revisorloven § 31) om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet” Udvalgets opgaver omfatter blandt andet overvågning af processen om såvel regnskabsaflæggelse som fastlæggelse af det individuelle solvensbehov, samt overvågning af virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer. Udvalget overvåger tillige såvel den lovpligtige revision af årsregnskabet, hvorunder hører kontrol af revisors uafhængighed, som at den interne revision fungerer effektivt.

Ved varetagelsen af opgaverne sørger revisionsudvalget for, at der tages hensyn til forhold, der er væsentlige for den enkelte virksomhed, uanset om det er væsentligt for koncernen.

Revisionsudvalgenes arbejde er baseret på tilsyn med historiske begivenheder og omfatter derfor ikke fremadrettede begivenheder, forventninger eller budgetter.

Revisionsudvalgenes fire årlige møder bliver afholdt i tilknytning til den kvartalsvise rapportering til selskaberne og Finanstilsynet.

Nominerings- og aflønningsudvalg

Codan A/S og Codan Forsikring A/S bestyrelser har nedsat et kombineret Nominerings- og Aflønningsudvalg med det overordnede formål at gennemgå, udfordre og anbefale bestyrelsen sammensætning og størrelsen af direktionen og bestyrelsen samt aflønningspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning. Nominerings- og Aflønningsudvalget består af tre medlemmer, med Marianne Philip som formand, der vælges af bestyrelsen i Codan A/S og Codan Forsikring A/S. Udvalgets opgave er fastsat i "Terms of Reference".

Nominerings- og Aflønningsudvalgets møder bliver afholdt i tilknytning til den kvartalsvise rapportering til selskabernes bestyrelsesmøder.

Ledelse og organisation

Bestyrelse, Codan A/S & Codan Forsikring A/S


Lars Nørby Johansen (1949)
Chairman
Independent Non-Executive Director

Philip Moore
Deputy Chairman
Independent Non-Executive Director

Marianne Philip (1957)
Independent Non-Executive Director

Charlotte Jones
Non-Executive Director

Christian Sletten (1967)
Employee Representative

Elisabeth Sandblom (1974)
Employee Representative

Christer Bjellert (1957)
Employee Representative


Codan KoncerndiagramDirektion

Ken Norgrove
Administrerende direktør
CEO Codan Group

Vivian Lund
Legal Director & General Counsel

Koncernledelse

Group Management

Ken Norgrove
Administrerende direktør
CEO Codan Group

Gavin Wilkinson
CFO

Christian Baltzer
CEO Codan Danmark

Mats Dahlquist
Managing Director SE

Stefan Langva
Managing Director NO

Camilla Grimstad
Chief Risk Officer

Jenny Larsson
CIO

Casper Wakefield
COO

Mikael Kärrsten
Nordic Underwriting Officer

Eva Boström
HR Director

Vivian Lund
Legal Director, General Counsel

Stina Kjellström
Regional Chief Auditor