Det med småt

Her kan du få en samlet oversigt over bl.a. gebyrer og afgifter, læse hvad
du skal gøre ved opsigelse og flytning, og få svar på spørgsmål til dit årsbrev.

Gebyrer og afgifter gældende for 2018

Hvert år indeks reguleres præmier, summer og selvrisici for at følge den almindelige inflation, der findes i Danmark. Indeks for 2018 er 1,54 %.

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

 • Miljøbidrag på biler 84 kr.
 • Stormflod 50 kr.
 • Stormfald 10 kr.

Afgifter

 • Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype
 • Skadeforsikringsafgift fastsættes af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer..


Øvrige gebyrer

 • Rødt og grønt kort 0 kr.
 • Første rykker 100 kr.
 • Anden rykker 100 kr
 • BS-opkrævningsgebyr 6 kr.pr. betaling
 • Girokort-opkrævningsgebyr 30 kr. Dog ved månedlig betaling 75 kr.
 • Administrationsgebyr ved udstedelse/overførelse af ny udbetaling ved returcheck 50 kr.
 • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.

Gebyrer og afgifter - forklaringer

Stormflod og -fald

Når du har tegnet en indbo-, hus- eller fritidshusforsikring hos Codan, opkræver vi en stormflods- og stormfaldsafgift hvert år. Afgiften er 60 kr. pr. forsikring, og pengene indbetales i en pulje i Danmarks Nationalbank. Pengene administreres af Stormrådet under Erhvervs- og Vækstministeriet. Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.

Statsafgift

Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkørertøjer, dvs. på din bil-, motorcykel-, EU knallert- og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til statskassen via din forsikring hos Codan. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Du kan sammenligne afgiften med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.

Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådeforsikring. Denne udgør 1,34 % af kaskosummen.

Skadeforsikringsafgift

Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten.
Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.

Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet på dine valgte betalingsterminer, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er trådt i kraft. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

Miljøbidrag

Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 84 kr. om året pr. bilforsikring (pr. 1. juli 2017). Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, du flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab for den eller de bilforsikringer, du har flyttet. Bidraget opkræves af Codan og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

BS-opkrævningsgebyr

Ved betaling med Betalingsservice opkræver vi et opkrævningsgebyr, Gebyret opkræves pr. betaling.

Dobbeltforsikring

Har du en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen også er tegnet i andet selskab, tager vi det samme forbehold.

Det vil fx sige, at selv om du har en indboforsikring i både Codan og et andet selskab, får du kun erstattet skader én gang, idet selskaberne hver især udbetaler en del af erstatningen.

Dette gælder dog ikke ulykkesforsikringer - her får du altid hele den erstatning, méngraden berettiger til fra hver af forsikringerne.

Ændringer af forsikringsbetingelser og priser

Hvis vi ændrer forsikringsbetingelser eller priser, vil ændringerne normalt først få virkning for dine forsikringer fra den førstkommende årlige fornyelsesdato.

Hvis der sker væsentlige indskrænkninger i dækningen, er du frit stillet. I de tilfælde vil vi bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med forsikringen.

Ved ikke-væsentlige indskrænkninger og ved ændringer af prisen fortsætter forsikringen, hvis du betaler præmien for den næste betalingsperiode. Hvis du ikke betaler, rykker vi en enkelt gang for at være sikre på, at du ikke bare har glemt at betale. Derefter bortfalder forsikringen.

NB: Den almindelige indeksregulering betragter vi ikke som ”ændring af prisen”.

Krigs-, jordskælv- og atomskader

Forsikringen dækker ikke skade som følge af krig o.l. samt borgerlige uroligheder.

Hvis du eller andre, der er omfattet af dækningen, er på rejse i udlandet, og der opstår krig o.l., dækker forsikringen dog i op til 1 måned fra konfliktens udbrud.

Forsikringen dækker heller ikke skader som følge af jordskælv eller andre store naturkatastrofer samt udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, medmindre de sker i et område, hvor du eller andre, der er omfattet af dækningen, er på rejse.

Lovgivning og Ankenævn

Codan Forsikring A/S er under tilsyn fra Finanstilsynet i Danmark.

I Codan tilbyder vi rådgivning, og forsikringspolice og -betingelser på dansk. Al anden kommunikation med kunder foregår også på dansk.

Alle Codans forsikringer og aftaler overholder den gældende danske lovgivning, herunder lov om forsikringsaftaler.

Hvis du og Codan bliver uenige om forsikringen, og hvis vi ikke kan blive enige, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00

Du skal sende klagen på et særligt skema, som du kan få hos ankenævnet eller hos os. Du skal betale et lille gebyr for at klage, men du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Retningslinier for videregivelse af kundeoplysninger

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 122.

Indhentning, registrering og videregivelse af oplysninger

Codan Koncernen består af flere selskaber, der foretager en samlet administration af de tegnede forsikringer.

Til brug herfor indhentes ved tegningen sædvanlige kundeoplysninger så som navn, adresse og CPR.nr. i overensstemmelse med § 118 i lov om finansiel virksomhed.

Der indhentes også oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, eksempelvis fra Det Centrale Personregister til opdatering af adresseoplysninger mv.

Oplysningerne registreres i Codan Koncernens centrale kunderegister og videregives til andre Codan selskaber til brug for identifikation af kunden og i øvrigt til gennemførelse af administration.

Fortrolige oplysninger om rent private forhold, så som helbredsoplysninger videregives til Arbejdsskadestyrelsen og andre specialister, men kun når kunden udtrykkeligt har givet sit samtykke dertil. Oplysninger til offentlige myndigheder videregives, når det er foreskrevet i loven, som f. eks. i skattekontrolloven.

Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser over for Codan, har Codan mulighed for at videregive oplysning herom til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder derfor.

Indsigt i registrerede oplysninger

Kunden har ret til at modtage oplysning om, hvilke oplysninger Codan behandler.

Henvendelse herom kan rettes til:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 Kbh. V
eller via e- mail til: codan@codan.dk

Konstaterer kunden, at der er fejl i Codans registreringer, kan fejlen kræves rettet.

Vi vil i så fald underrette andre selskaber i Codan og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger.

Klage over Codans behandling af oplysninger om en kunde kan ske til:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 Kbh. V

Der er også mulighed for at klage til:

Datatilsynet
Christians Brygge 28, 4. sal
1559 Kbh.
E-mail:dt@datatilsynet.dk

Kundekontakt pr. e-mail

Efter gældende regler kan Codan kun kontakte kunder pr. e-mail til brug for markedsføring, efter kundens udtrykkelige anmodning derom.

Vi kan fremsende tilbud pr. e-mail efter opfordring fra kunden. I øvrigt fremsender Codan ikke følsomme oplysninger pr. e-mail.

Garantifond

Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis vi går konkurs.

Spørgsmål til dit årsbrev

Har jeg en verdensrejseforsikring inkluderet i min indboforsikring?

Ja. Hvis du har tegnet en indboforsikring i Codan, har du en verdensrejseforsikring inkluderet, uden det koster ekstra.

Din verdensrejseforsikring dækker alle i husstanden, når I er af sted på en privat ferie i op til 60 dage.

Læs mere om, hvad verdemsrejseforsikringen dækker her

Hvor kan jeg se om min skade er færdigbehandlet?

På Mit Codan her på codan.dk kan du logge ind og følge dit skadesforløb.

Hvorfor fremgår der policer på min årsoversigt, som jeg har opsagt?

På din årsoversigt kan der fremgå forsikringer, som du har opsagt. Det kan også være, at der ikke fremgår forsikringer, som du lige har købt. Dette skyldes, at der går lidt tid fra opgørelsen af din årsoversigt og til den udsendes.

Hvorfor er der ingen priser på min årsoversigt?

Din årsoversigt giver dig et overblik over dine forsikringer og deres policenumre. Priserne fremgår ikke, med mindre du er Kernekunde. Du kan altid gå ind på Mit Codan her på codan.dk for at se priserne på dine forsikringer.

Log på Mit Codan

Hvorfor kan jeg ikke se, hvilke deldækninger jeg har på mine forsikringer?

Vi har valgt at gøre forsikringsoversigten let og overskuelig ved blot at vise dine forsikringer og deres policenumre. Du kan altid gå ind på Mit Codan for at se deldækninger samt øvrige specifikationer.

Hvornår kommer min kernekundebonus til udbetaling?

Som Kernekunde i Codan får du penge tilbage, hvis du ikke har nogen skader. Denne bonus bliver udbetalt 6 uger efter din kernekundeforfaldsdato, hvis du ikke har haft skader inden for det seneste forsikringsår.

Hvis vi har registreret dit cpr.nummer, så udbetaler vi bonus via Nemkontoen. Ellers kommer den på en check.

Prisen på min kernekundeoversigt stemmer ikke overens med prisen på min regning

På din regning fremgår både prisen på dine forsikringer og eventuelle gebyrer og afgifter. Disse gebyrer og afgifter fremgår ikke af din kernekundeoversigt. Mange af disse afgifter er lovpligtige og opkræves af staten.

Opsigelse

Vi bliver kede af det, hvis du forlader os, og ærgerlige over, at vi måske ikke fik chancen for at forbedre forholdet. Ring derfor til os, og lad os tage en snak, så vi kan prøve at finde en løsning.

Læs mere her

Ring til os på 33 55 55 50.