Det med småt

Her kan du få en samlet oversigt over bl.a. gebyrer og afgifter, læse hvad
du skal gøre ved opsigelse og flytning, og få svar på spørgsmål til dit årsbrev.

Dobbeltforsikring

Har du en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen også er tegnet i andet selskab, tager vi det samme forbehold.

Det vil fx sige, at selv om du har en indboforsikring i både Codan og et andet selskab, får du kun erstattet skader én gang, idet selskaberne hver især udbetaler en del af erstatningen.

Dette gælder dog ikke ulykkesforsikringer - her får du altid hele den erstatning, méngraden berettiger til fra hver af forsikringerne.

Ændringer af forsikringsbetingelser og priser

Hvis vi ændrer forsikringsbetingelser eller priser, vil ændringerne normalt først få virkning for dine forsikringer fra den førstkommende årlige fornyelsesdato.

Hvis der sker væsentlige indskrænkninger i dækningen, er du frit stillet. I de tilfælde vil vi bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med forsikringen.

Ved ikke-væsentlige indskrænkninger og ved ændringer af prisen fortsætter forsikringen, hvis du betaler præmien for den næste betalingsperiode. Hvis du ikke betaler, rykker vi en enkelt gang for at være sikre på, at du ikke bare har glemt at betale. Derefter bortfalder forsikringen.

NB: Den almindelige indeksregulering betragter vi ikke som ”ændring af prisen”.

Lovgivning og ankenævn

Codan Forsikring A/S er under tilsyn fra Finanstilsynet i Danmark.

I Codan tilbyder vi rådgivning, og forsikringspolice og -betingelser på dansk. Al anden kommunikation med kunder foregår også på dansk.

Alle Codans forsikringer og aftaler overholder den gældende danske lovgivning, herunder lov om forsikringsaftaler.

Hvis du og Codan bliver uenige om forsikringen, og hvis vi ikke kan blive enige, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00

Du skal sende klagen på et særligt skema, som du kan få hos ankenævnet eller hos os. Du skal betale et lille gebyr for at klage, men du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Retningslinier for videregivelse af personoplysninger

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 122.

Indhentning, registrering og videregivelse af oplysninger

Codan Koncernen består af flere selskaber, der foretager en samlet administration af de tegnede forsikringer.

Til brug herfor indhentes ved tegningen sædvanlige kundeoplysninger så som navn, adresse og CPR.nr. i overensstemmelse med § 118 i lov om finansiel virksomhed.

Der indhentes også oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, eksempelvis fra Det Centrale Personregister til opdatering af adresseoplysninger mv.

Oplysningerne registreres i Codan Koncernens centrale kunderegister og videregives til andre Codan selskaber til brug for identifikation af kunden og i øvrigt til gennemførelse af administration.

Fortrolige oplysninger om rent private forhold, så som helbredsoplysninger videregives til Arbejdsskadestyrelsen og andre specialister, men kun når kunden udtrykkeligt har givet sit samtykke dertil. Oplysninger til offentlige myndigheder videregives, når det er foreskrevet i loven, som f. eks. i skattekontrolloven.

Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser over for Codan, har Codan mulighed for at videregive oplysning herom til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder derfor.

Indsigt i registrerede oplysninger

Kunden har ret til at modtage oplysning om, hvilke oplysninger Codan behandler.

Henvendelse herom kan rettes til:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 Kbh. V
eller via e- mail til: codan@codan.dk

Konstaterer kunden, at der er fejl i Codans registreringer, kan fejlen kræves rettet.

Vi vil i så fald underrette andre selskaber i Codan og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger.

Klage over Codans behandling af oplysninger om en kunde kan ske til:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 Kbh. V

Der er også mulighed for at klage til:

Datatilsynet
Christians Brygge 28, 4. sal
1559 Kbh.
E-mail:dt@datatilsynet.dk

Kundekontakt pr. e-mail

Efter gældende regler kan Codan kun kontakte kunder pr. e-mail til brug for markedsføring, efter kundens udtrykkelige anmodning derom.

Vi kan fremsende tilbud pr. e-mail efter opfordring fra kunden. I øvrigt fremsender Codan ikke følsomme oplysninger pr. e-mail.

Opsigelse

Vi bliver kede af det, hvis du forlader os, og håber du vil give os chancen for at forbedre forholdet. Få et gratis forsikringstjek eller se, hvad du skal være opmærksom på, når du vil opsige din forsikring.

Læs mere her