Det med småt

Her kan du få en samlet oversigt over bl.a. gebyrer og afgifter, læse hvad
du skal gøre ved opsigelse og flytning, og få svar på spørgsmål til dit årsbrev.

Forbrugerinformation - Vigtig information til privatkunder

Her kan du læse vigtig information om det at være kunde hos os.
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Om Codan

Selskabet bag din forsikring er Codan Forsikring A/S, CVRnummer 1052 9638, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, Danmark. Vi er under tilsyn af Finanstilsynet.

Din forsikringsaftale

Når du får tilbud eller køber dine forsikringer, giver du
forskellige oplysninger til os, fx om tidligere skader i et andet
forsikringsselskab. Du har fået din forsikring eller dit tilbud
på baggrund af disse oplysninger. Har du givet os forkerte
oplysninger, kan det få betydning for din dækning og erstatning af en skade. Opdager du fejl i de oplysninger, du har givet os, skal du straks fortælle os det.

Hos os får du rådgivning, forsikringspolice og betingelser på dansk. Vores forsikringsaftale hører under dansk lovgivning.

Årsoversigt

For at sikre dig det bedst mulige overblik over dine forsikringer,
sender vi dig en gang om året en samlet oversigt. Er der andre i
din husstand, der har forsikringer hos os, sender vi en årsoversigt
direkte til dem.

Digital kommunikation via e-Boks

Vi tilmelder automatisk vores kunder til at modtage digital post fra os i e-Boks, hvis vi ikke har aftalt andet. Du vil derfor modtage de fleste dokumenter fra os i din e-Boks, mens enkelte dokumenter kan komme med almindelig post.

Risiko for dobbeltforsikring

Vær opmærksom på risikoen for dobbeltforsikring, fx:

 • Elektronikdækning. Skader på elektroniske apparater kan
  være dækket både af din almindelige indboforsikring, en særlig elektronikdækning, garantiforsikringer, du har købt sammen med apparaterne, og en forsikring via dit betalingskort.
 • Rejseforsikring. Skader opstået under rejser kan også være
  dækket delvist af en forsikring via dit betalingskort.
 • Husforsikring. Skader på glas og sanitet kan også være dækket af din indboforsikring.
 • Indboforsikring. Skader på glas og sanitet kan også være
  dækket af din husforsikring eller – hvis du bor til leje – af
  ejerens bygningsforsikring.

Opsigelse af dine forsikringer

Du kan gratis opsige dine forsikringer til hovedforfald med en
måneds varsel. Forfaldsdagen står i forsikringspolicen. Mod et
mindre gebyr kan du også opsige dine forsikringer med 30 dages
varsel til den 1. i en måned. Benytter du dig af denne mulighed
inden for det første år af forsikringen, koster det endnu et gebyr.
Se gebyrerne øverst på siden.

Reglerne for opsigelse gælder ikke ejerskifteforsikring.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret. Vi regner fristen fra den dag, du
har fået policen og forsikringsbetingelserne og er blevet informeret om forsikringens væsentligste forhold. Har du fx fået police og forsikringsbetingelser den 1. i en måned, har du frist til og med den 15. i samme måned.

For bygningsbrandforsikringen er fortrydelsesretten begrænset
af lov om finansiel virksomhed § 60. Du skal inden for 14-dagesfristen dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er tegnet med tilbagevirkende kraft i et andet selskab.

Hvis du senere udvider forsikringen
Ønsker du senere at udvide forsikringen med nye dækninger, vil
fortrydelsesretten og fristen på 14 dage også være gældende –
dog kun for udvidelsen.

Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du fortælle os, at du har
fortrudt aftalen. Du skal skrive det i et brev eller en e-mail, som
skal være sendt inden fristens udløb. Vil du have bevis for, at du
har skrevet til os til tiden, kan du fx sende brevet anbefalet og
gemme kvitteringen.

Provision

Vores medarbejdere får provision for salg af forsikringer.
Sælger vi forsikringerne gennem partnere, fx pengeinstitutter eller bilforhandlere, giver vi i visse tilfælde provision til partnerne.

Skatter, afgifter og gebyrer

Ud over prisen på selve forsikringen kan vi opkræve gebyrer
for andre serviceydelser. Herudover er der en række
lovbestemte bidrag, som alle forsikringsselskaber skal
opkræve, fx skadesforsikringsafgift, miljøafgift og stormflodsog
stormfaldsbidrag. Du kan se de aktuelle gebyrer og priser på codan.dk/gebyrer. Eventuelle ændringer står på hjemmesiden
mindst en måned før, de træder i kraft.

Behandling af personoplysninger

Codan er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi
behandler om dig. Disse personoplysninger omfatter almindelige
personoplysninger, fx identifikations- og kontaktoplysninger. I
visse tilfælde behandler vi også særlige personoplysninger, fx
oplysninger om dit helbred og medlemskab af fagforening. Vi
behandler dine personoplysninger for at kunne administrere din
forsikring, fx for at kunne beregne din forsikringspris, udbetale
erstatning til dig ved en skade samt for at gennemføre analyser og statistiske beregninger.

På vores hjemmeside codan.dk/persondata kan du læse vores
privatlivspolitik. Her kan du få flere oplysninger om, hvordan vi
behandler dine personoplysninger. Du kan blandt andet læse
mere om, hvilke personoplysninger vi anvender til forskellige
formål, hvilke parter vi deler dine personoplysninger med, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du ringe til vores kundeservice på telefon 33 55 55 55.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine
personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver på e-mailadressen dpo@codan.dk.

Klagemuligheder

Vi bestræber os altid på, at vores kunder får en god og korrekt
rådgivning og behandling. Vi kan dog desværre ikke helt undgå,
at vi i visse tilfælde bliver uenige med kunden om, hvad kunden er berettiget til eller kan forvente.
Bliver du uenig med os om forsikringen, kan du klage til vores
klageansvarlige enten i et brev att. Codans klageansvarlige eller på klageansvarlig@codan.dk. Bliver problemet ikke løst på den måde, kan du kontakte: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, ankeforsikring.dk.

Du skal sende din klage til ankenævnet på et særligt klageskema,
og du skal betale et gebyr. Klageskema og girokort får du hos
ankenævnet.

Garantifond

Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer i Danmark, hvis vi som
forsikringsselskab går konkurs.

Kontakt

Har du spørgsmål til din forsikring eller brug for mere rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på:
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
CVR 1052 9638
T 33 55 55 55
codan.dk/kontakt

Forsikringsbetingelser

Vi er i øjeblikket ved at skifte systemer

For at se dine forsikringsbetingelser, er det vigtigt at du er opmærksom på dit policenummer.
Hvis du ikke har modtaget et brev fra os om, at du har fået nyt policenummer, og dit police nr. ikke starter med 900xxxxx, finder du dine forsikringsbetingelser her.

Du kan i øvrigt altid finde dine betingelser, hvis du logger dig ind på Mit Codan.Motor

Bilforsikring

Motorcykelforsikring

Campingvognsforsikring

Påhængsvognsforsikring

Knallertforsikring

Specialkøretøjsforsikring


Ulykke

Ulykkesforsikring - voksen

Ulykkesforsikring - barn

Overfaldsdækning

Udvidet Strakserstatning


Hus

Husforsikring

Fritids- og kolonihavehusforsikring

Nedlagt landbrug


Indbo

Indboforsikring

Hundeforsikring


Rejse

Rejseforsikring


Web

Websikring


Kernekunde

Forsikringsbetingelser for kernekunderDobbeltforsikring

Har du en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen også er tegnet i andet selskab, tager vi det samme forbehold.

Det vil fx sige, at selv om du har en indboforsikring i både Codan og et andet selskab, får du kun erstattet skader én gang, idet selskaberne hver især udbetaler en del af erstatningen.

Dette gælder dog ikke ulykkesforsikringer - her får du altid hele den erstatning, méngraden berettiger til fra hver af forsikringerne.

Ændringer af forsikringsbetingelser og priser

Hvis vi ændrer forsikringsbetingelser eller priser, vil ændringerne normalt først få virkning for dine forsikringer fra den førstkommende årlige fornyelsesdato.

Hvis der sker væsentlige indskrænkninger i dækningen, er du frit stillet. I de tilfælde vil vi bede dig om at bekræfte, at du vil fortsætte med forsikringen.

Ved ikke-væsentlige indskrænkninger og ved ændringer af prisen fortsætter forsikringen, hvis du betaler præmien for den næste betalingsperiode. Hvis du ikke betaler, rykker vi en enkelt gang for at være sikre på, at du ikke bare har glemt at betale. Derefter bortfalder forsikringen.

NB: Den almindelige indeksregulering betragter vi ikke som ”ændring af prisen”.

Lovgivning og ankenævn

Codan Forsikring A/S er under tilsyn fra Finanstilsynet i Danmark.

I Codan tilbyder vi rådgivning, og forsikringspolice og -betingelser på dansk. Al anden kommunikation med kunder foregår også på dansk.

Alle Codans forsikringer og aftaler overholder den gældende danske lovgivning, herunder lov om forsikringsaftaler.

Hvis du og Codan bliver uenige om forsikringen, og hvis vi ikke kan blive enige, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00

Du skal sende klagen på et særligt skema, som du kan få hos ankenævnet eller hos os. Du skal betale et lille gebyr for at klage, men du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Retningslinier for videregivelse af personoplysninger

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 122.

Indhentning, registrering og videregivelse af oplysninger

Codan Koncernen består af flere selskaber, der foretager en samlet administration af de tegnede forsikringer.

Til brug herfor indhentes ved tegningen sædvanlige kundeoplysninger så som navn, adresse og CPR.nr. i overensstemmelse med § 118 i lov om finansiel virksomhed.

Der indhentes også oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, eksempelvis fra Det Centrale Personregister til opdatering af adresseoplysninger mv.

Oplysningerne registreres i Codan Koncernens centrale kunderegister og videregives til andre Codan selskaber til brug for identifikation af kunden og i øvrigt til gennemførelse af administration.

Fortrolige oplysninger om rent private forhold, så som helbredsoplysninger videregives til Arbejdsskadestyrelsen og andre specialister, men kun når kunden udtrykkeligt har givet sit samtykke dertil. Oplysninger til offentlige myndigheder videregives, når det er foreskrevet i loven, som f. eks. i skattekontrolloven.

Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser over for Codan, har Codan mulighed for at videregive oplysning herom til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder derfor.

Indsigt i registrerede oplysninger

Kunden har ret til at modtage oplysning om, hvilke oplysninger Codan behandler.

Henvendelse herom kan rettes til:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 Kbh. V
eller via e- mail til: codan@codan.dk

Konstaterer kunden, at der er fejl i Codans registreringer, kan fejlen kræves rettet.

Vi vil i så fald underrette andre selskaber i Codan og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger.

Klage over Codans behandling af oplysninger om en kunde kan ske til:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 Kbh. V

Der er også mulighed for at klage til:

Datatilsynet
Christians Brygge 28, 4. sal
1559 Kbh.
E-mail:dt@datatilsynet.dk

Kundekontakt pr. e-mail

Efter gældende regler kan Codan kun kontakte kunder pr. e-mail til brug for markedsføring, efter kundens udtrykkelige anmodning derom.

Vi kan fremsende tilbud pr. e-mail efter opfordring fra kunden. I øvrigt fremsender Codan ikke følsomme oplysninger pr. e-mail.

Spørgsmål til dit årsbrev

Har jeg en verdensrejseforsikring inkluderet i min indboforsikring?

Ja. Hvis du har tegnet en indboforsikring i Codan, har du en verdensrejseforsikring inkluderet, uden det koster ekstra.

Din verdensrejseforsikring dækker alle i husstanden, når I er af sted på en privat ferie i op til 60 dage.

Læs mere om, hvad verdensrejseforsikringen dækker her

Hvor kan jeg se om min skade er færdigbehandlet?

På Mit Codan her på codan.dk kan du logge ind og følge dit skadesforløb.

Hvorfor fremgår der policer på min årsoversigt, som jeg har opsagt?

På din årsoversigt kan der fremgå forsikringer, som du har opsagt. Det kan også være, at der ikke fremgår forsikringer, som du lige har købt. Dette skyldes, at der går lidt tid fra opgørelsen af din årsoversigt og til den udsendes.

Hvorfor er der ingen priser på min årsoversigt?

Din årsoversigt giver dig et overblik over dine forsikringer og deres policenumre. Priserne fremgår ikke, med mindre du er Kernekunde. Du kan altid gå ind på Mit Codan her på codan.dk for at se priserne på dine forsikringer.

Log på Mit Codan

Hvorfor kan jeg ikke se, hvilke deldækninger jeg har på mine forsikringer?

Vi har valgt at gøre forsikringsoversigten let og overskuelig ved blot at vise dine forsikringer og deres policenumre. Du kan altid gå ind på Mit Codan for at se deldækninger samt øvrige specifikationer.

Hvornår kommer min kernekundebonus til udbetaling?

Som Kernekunde i Codan får du penge tilbage, hvis du ikke har nogen skader. Denne bonus bliver udbetalt 6 uger efter din kernekundeforfaldsdato, hvis du ikke har haft skader inden for det seneste forsikringsår.

Hvis vi har registreret dit cpr.nummer, så udbetaler vi bonus via Nemkontoen. Ellers kommer den på en check.

Prisen på min kernekundeoversigt stemmer ikke overens med prisen på min regning

På din regning fremgår både prisen på dine forsikringer og eventuelle gebyrer og afgifter. Disse gebyrer og afgifter fremgår ikke af din kernekundeoversigt. Mange af disse afgifter er lovpligtige og opkræves af staten.

Opsigelse

Vi bliver kede af det, hvis du forlader os, og håber du vil give os chancen for at forbedre forholdet. Få et gratis forsikringstjek eller se, hvad du skal være opmærksom på, når du vil opsige din forsikring.

Læs mere her