Har du behov for retshjælp?

Herunder kan du læse, hvad du skal gøre, når du vil anmelde en retshjælpssag, og hvordan processen er.

Anmeldelse

Når du anmelder en retshjælpssag til os, skal det ske via en advokat, medmindre sagen er omfattet af den såkaldte "småsagsproces".

De fleste sager, hvor påstanden er på 50.000 kr. eller derunder, er omfattet af småsagsprocessen og disse sager skal du søge bistand til hos domstolene.

Læs mere på www.domstol.dk

Sagsbehandling

Når vi har modtaget en anmeldelse ser vi først på, om sagen er omfattet af forsikringen og om der er tegnet retshjælpsdækning. Nogle sager vil være omfattet af din indboforsikring, men f.eks. skal du have en kaskoforsikring på din bil for at du kan få retshjælpsdækning til sager, der vedrører bilen. Det samme gælder bl.a. sager vedrørende hus, båd, campingvogn, motorcykel og trailer/påhængsvogne, hvor der altså også skal være tegnet kaskodækning.

Vi ser også på, om der er tale om en konkret og aktuel uenighed, der kan behandles ved de almindelige domstole eller voldgiftsretter.

Dernæst tjekker vi, om der er tale om en af de typer sager, som er decideret undtaget: F.eks. sager, der relaterer sig til dit erhverv, straffesager, skilsmisse, dødsbobehandling m.v., jf. vilkårenes § 3.

Hvis sagen opfylder betingelserne ovenfor og ikke er decideret undtaget, foretager vi en vurdering af, om sagen kan indbringes for et godkendt klagenævn - for i så fald, skal du gøre det først (vi kan så se på sagen igen, hvis du får medhold hos klagenævnet og din modpart ikke accepterer afgørelsen).

Forsikringen dækker ikke sagsomkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund. Derfor vil vi også afslå at give et forhåndstilsagn om retshjælpsdækning, hvis vi ikke synes, at du har rimelig grund til at føre sagen. Det kan f.eks. også være tilfældet, hvis sagen vedrører et meget lille beløb, som ikke står i rimeligt forhold til omkostningerne ved at føre sagen.

Forhåndstilsagn og betaling af sagsomkostninger

Når du har fået tilsagn om retshjælp, dækker forsikringen advokatomkostningerne i forbindelse med sagen samt eventuelle omkostninger til modparten. Vi dækker også omkostninger til f.eks. syn og skøn (som vi har godkendt). Som udgangspunkt kan vi ikke dække omkostninger til tvangsfuldbyrdelse af en dom om f.eks. at en modpart skylder dig nogle penge. Det vil sige, at vi ikke dækker omkostninger ved f.eks. fogedforretninger, inkasso m.v.

Advokaten skal holde sig til os med hensyn til sin betaling. Dog skal du selv betale selvrisikoen (medmindre du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces), og hvis omkostningerne overstiger din forsikringssum, skal du selvfølgelig også selv betale det overskydende beløb. Man kan lave en aftale med sin advokat om betaling af udgifter, der falder udenfor forsikringsdækningen. En sådan aftale skal være indgået senest samtidig med udgiftens afholdelse.

Hvis du har fået afslag på forhåndstilsagn, fordi vi har vurderet, at du ikke har rimelig grund til at føre sagen, er vi altid indstillede på at revurdere spørgsmålet om dækning, hvis du alligevel gennemfører og i det væsentligste får medhold i sagen.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores behandling af sagen, kan du bede om klagevejledning. Vi vil så oplyse dig om hvor og hvordan du kan klage. Du kan f.eks. klage til lederen af retshjælpsafdelingen og bede om en revurdering af sagen. Du kan i den forbindelse ringe til os på tlf.: 33 55 28 18 eller skrive en mail til:
retshjaelp-skade@codan.dk

Skriv skadenummer samt "Klage" i emnefeltet. Du kan selvfølgelig også sende et brev. Anfør i så fald venligst skadenummer samt "Klage" i overskriften.
 
Hvis vi fortsat afviser at give forsikringsdækning og du stadig mener, at du har ret til retshjælpsdækning, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring.

Retshjælpssager - spørgsmål/svar

1) Hvad kan jeg bruge min retshjælpsforsikring til?
Din retshjælpsforsikring dækker sagsomkostninger ved private retssager - både hvis du bliver sagsøgt eller du selv ønsker at sagsøge nogen. Almindelig advokatrådgivning er derimod ikke dækket.

2) Dækker forsikringen så alle typer retssager?
Der er naturligvis nogle undtagelser, f.eks. dækker forsikringen ikke sager, der relaterer sig til erhverv på nogen måde. Læs vilkårenes § 3, hvis du selv vil tjekke, om din sag kan være omfattet af forsikringen. Herudover må sagen i øvrigt ikke være urimelig at føre, og hvis den kan indbringes for et godkendt ankenævn, skal du gøre det først.

3) Skal jeg altid gå en til advokat, før jeg søger om forsikringsretshjælp?
Nej. Hvis din sag vedrører et krav på under 50.000 skal du som udgangspunkt henvende dig direkte til retten for at få hjælp og vejledning med hensyn til sagens forløb. Du kan læse nærmere om den såkaldte "småsagsproces" på domstolenes hjemmeside.

4) Hvad gælder, hvis jeg har ret til fri proces?
Selvom du eventuelt opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, behandler vi din ansøgning ud fra de samme vilkår, som gælder andre sager. Du skal dog ikke betale selvrisikoen (der ellers er på 10%, min. 2.500 kr.), hvis vi vurderer, at sagen er dækket af forsikringen.

5) Kan jeg få retshjælp til en forældremyndighedssag?
Ja, til en eventuel ankesag, hvis du i 1. instans (d.v.s. i byret eller landsret) allerede har vundet sagen eller fået delvist medhold, men kun hvis sagen behandles i Danmark.

6) Kan jeg få retshjælp til en sag om skilsmisse?
Din retshjælpsforsikring dækker sagsomkostninger ved private retssager - både hvis du bliver sagsøgt eller du selv ønsker at sagsøge nogen. Almindelig advokatrådgivning er derimod ikke dækket.

7) Hvad gør jeg, hvis der opdages mangler ved et arbejde, jeg har fået udført? Søger dækning til en retssag?
Hvis du opdager mangler ved et udført arbejde, som du har betalt for f.eks. en håndværkers arbejde eller værkstedsarbejde på din bil, er du i forhold til retshjælpsforsikringen forpligtet til først at forsøge sagen løst ved et klagenævn. På www.forbrug.dk kan du se en oversigt over forskellige klagenævn.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til processen eller skadebehandlingen,
er du altid velkommen til at ringe til os på:

33 55 28 18

Man. - tors. 8.00 - 18.45
Fre. 8.00 - 18.00.

Forsikringsbetingelser 2016

Forsikringsbetingelser 2016 - English