Retshjælp

Anmeldelse

Når du anmelder en retshjælpssag til os, skal det ske via en advokat, medmindre sagen er omfattet af den såkaldte "småsagsproces". De fleste sager, hvor påstanden er på 50.000 kr. eller derunder, er omfattet af småsagsprocessen og disse sager skal du søge bistand til hos domstolene.

Sagsbehandling

Når vi har modtaget en anmeldelse ser vi først på, om sagen er omfattet af forsikringen og om der er tegnet retshjælpsdækning. Nogle sager vil være omfattet af din indboforsikring, men f.eks. skal du have en kaskoforsikring på din bil for at du kan få retshjælpsdækning til sager, der vedrører bilen. Det samme gælder bl.a. sager vedrørende hus, båd, campingvogn, motorcykel og trailer/påhængsvogne, hvor der altså også skal være tegnet kaskodækning.

Vi ser også på, om der er tale om en konkret og aktuel uenighed, der kan behandles ved de almindelige domstole eller voldgiftsretter.

Hvis sagen typemæssigt er omfattet og de øvrige betingelser - herunder, at den ikke kan nævnsbehandles - er opfyldte, får du dækning til at føre sagen. Med nævnsbehandles mener vi om sagen kan indbringes for et godkendt klagenævn, hvis den kan skal du gøre det først.

Forhåndstilsagn og betaling af sagsomkostninger

Når du har fået tilsagn om retshjælp, dækker forsikringen advokatomkostningerne i forbindelse med sagen samt eventuelle omkostninger til modparten. Vi dækker også omkostninger til f.eks. syn og skøn (som vi har godkendt). Vi dækker ikke  omkostninger til tvangsfuldbyrdelse af en dom om f.eks. at en modpart skylder dig nogle penge. Det vil sige, at vi ikke dækker omkostninger ved f.eks. fogedforretninger, inkasso m.v.

Advokaten skal holde sig til os med hensyn til sin betaling. Dog skal du selv betale selvrisikoen (medmindre du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces), og hvis omkostningerne overstiger din forsikringssum, skal du selvfølgelig også selv betale det overskydende beløb. 

Hvis du har fået afslag på forhåndstilsagn, fordi vi har vurderet, at du ikke har rimelig grund til at føre sagen, er vi altid indstillede på at revurdere spørgsmålet om dækning, hvis du alligevel gennemfører og i det væsentligste får medhold i sagen.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores behandling af sagen, kan du klage til os ved at ringe på 33 55 28 18 eller via retshjaelp-skade@codan.dk

Skriv skadenummer samt "Klage" i emnefeltet. Du kan selvfølgelig også sende et brev, hvor du i overskriften skal skrive dit skadenummer og ordet "Klage".
 
Hvis vi fortsat afviser at give forsikringsdækning og du stadig mener, at du har ret til retshjælpsdækning, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring.