Erhvervs- og produkt­ansvars­forsikring

Codan Erhvervs- og produkt­ansvars­forsikring

Forsikringen dækker din virksomheds erstatningsansvar for skade på personer eller ting.

Sådan dækker forsikringen

Grunddækninger

Ansvar for skade på personer eller ting

Forsikringen dækker dit ansvar for skade på personer eller ting i forbindelse med og under udførelse af det arbejde, som er nævnt i forsikringspolicen

Ansvar som bruger eller ejer af ejendom

Din virksomheds ansvar som bruger eller ejer af en ejendom og grundareal i forbindelse med din virksomheds drift

Ansvar for forurening gennem luft, vand eller jord

Ansvar for pludselig, uventet og utilsigtet forurening gennem luft, vand eller jord fra din virksomheds adresser.

Ansvar for personskade på kollega

Ansvar for personskader, som en ansat i din virksomhed kommer til at gøre på en kollega.

Ansvar for produkt

Ansvar for skade på personer eller ting, som skyldes et produkt, din virksomhed har solgt.

Ansvar for ydelse

Ansvar for skade på personer eller ting, som følge af din virksomheds ydelse efter den er leveret.

Tilvalg

Dækning uden for Norden

I situationer hvor din virksomhed fx deltager med en stand på udstillinger, udfører montage eller installationsarbejde.

Dækning ved anvendelse af kraner og lifte

Hvis din virksomhed anvender kraner og lifte, der ikke er selv-kørende.

Behandling og bearbejdning

Ansvaret for skader som følge af din håndværksmæssige udførelse, fx hvis din virksomhed modtager varer til reparation eller monterer produkter hos kunder.

Bliv klogere på detaljerne

Husk at læse jeres police og forsikringsbetingelser

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i din egen police og forsikringsbetingelser. Erhvervsansvarsforsikringer indeholder ofte særlige bestemmelser og klausuler. Du kan have en særlig klausul, der gør, at du har en bedre dækning, eller du kan have fravalgt en dækning m.v.

Vær også opmærksom på den virksomhedsart, som står på policen. Den skal dække det arbejde/de opgaver, I udfører i din virksomhed. Dette er en forudsætning for, at I er dækket af forsikringen.

Ring til os på 33 55 55 50

- og få rådgivning og det helt rigtige tilbud.

Få svar på typiske spørgsmål

Her kan du finde spørgsmål og svar om anmeldelse, skadebehandling, forsikringsdækning, erstatningsansvar m.m. i forbindelse med en erhvervs- og/eller produktansvarsskader.

Hvad kan vi bruge vores ansvarsforsikring til?

Din ansvarsforsikrings dækker virksomhedens/de ansattes erstatningsansvar for skader på andres person eller ting under forudsætning af, at der er tale om en skade, der er omfattet af policen.

Hvordan anmelder jeg skaden?

Er der sket en erhvervs- eller produktansvarsskade, skal du anmelde skaden til Codan. Dette kan gøres online her på codan.dk.

Du kan også ringe til os på telefon 3355 3822 mellem kl. 8 og 16 alle hverdage. Vi kan i stedet sende dig en anmeldelsesblanket enten på mail eller med post, som du skal udfylde og returnere.

Hvornår skal skaden anmeldes og hvor?

Anmeldelse til os skal ske så hurtigt som muligt efter skaden er sket

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod din virksomhed, mens I er/har været forsikret hos os.

Hvis forsikringen er opsagt eller ophørt, gælder særlige regler. Det fremgår nærmere af jeres police og tilhørende forsikringsbetingelser, hvornår en skade senest skal være anmeldt i forhold til policens ophør.

Hvad sker der, når Codan modtager en skadeanmeldelse?

Når vi modtager din anmeldelse, bliver den registreret i vores skadesystem med et skadenummer.
Derefter går vi i gang med at behandle sagen.

Forsikringsdækning? – den vigtigste betingelse for, at vi kan hjælpe jer

Det første vi undersøger er, om skaden er dækket af din forsikring. Hvis det ikke er tilfældet, ringer vi dig op og/eller sender dig et brev, hvor vi forklarer, hvorfor der ikke er dækning. Se eventuelt eksempler vedrørende forsikringsdækning under ”Spørgsmål og svar”.

Er skaden dækket, kan der ske et af de følgende:

  1. Din virksomhed kan ikke gøres erstatningsansvarlig for den skete skade – vi friholder din virksomhed for det uberettigede krav, der måtte rejses mod dig (vi afviser ansvaret overfor skadelidte/dennes selskab eller advokat)
  2. Er din virksomhed erstatningsansvarlig for den skete skade – betaler vi erstatning til skadelidte.

Du må derfor ikke selv anerkende erstatningspligten eller lignende!

Er din virksomhed erstatningsansvarlig for den skete skade?

I Danmark er der ikke en generel lov, der fastslår, hvad der skal til for at man i en given situation er erstatningsansvarlig. Er der ikke speciellovgivning, der gælder (som f.eks. produktansvarsloven), må vi konkret vurdere sagen.

I de fleste tilfælde vil det være de såkaldte ”almindelige erstatningsretlige regler”, der finder anvendelse. Heraf følger det bl.a., at man for at være erstatningsansvarlig skal kunne bebrejdes noget i forbindelse med en handling eller undladelse. Vi undersøger derfor meget nøje, hvad der konkret skete, så vi kan vurdere, om skaden fx skyldes fejl eller forsømmelser ved jeres arbejde. Herudover skal den skade, der er sket, skyldes netop den eventuelle fejl, I har begået (og ikke fx vejret eller andre hændelige ting).

Det kan være ret komplekst at vurdere, om man er erstatningsansvarlig for en skade. Vi udbetaler ikke erstatning, hvis du ikke er erstatningsansvarlig. Men du kan risikere selv at skulle betale, hvis du får anerkendt erstatningspligten eller ligefrem betaler skaden, bestiller en reparatør eller på anden måde tager ansvar for skaden. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke anerkender erstatningspligten m.v., men i stedet anmelder skaden til os hurtigst muligt og henviser til os.

Hvis vi umiddelbart mener, at du ikke er erstatningsansvarlig, men at der fx er bevist tvivl eller lignende, der gør vurderingen usikker, kan et forlig eventuelt komme på tale.

For at vurdere, om du er erstatningsansvarlig, vil vi typisk skulle stille dig nogle spørgsmål, så jo mere udførligt du har udfyldt skadeanmeldelsen, jo hurtigere kan vi behandle sagen. 

Hvis der er forsikringsdækning, og der er tale om en tingsskade, vil vi som udgangspunkt henvise den skadelidte til at anmelde skaden til sin egen forsikring. Det gør vi bl.a. fordi en tingsforsikring normalt dækker til såkaldt nyværdi. På ansvarsforsikringen dækker vi alene til dagsværdi, hvilket betyder, at der er fradrag for bl.a. slid og alder – skadelidte får på den måde ikke ”nyt for gammelt”

Kan vi allerede ud fra skadeanmeldelsen vurdere, at du ikke er erstatningsansvarlig for skaden, afviser vi dog straks kravet overfor skadelidte med kopi til jer. 

Anmeldelse af skade

Alle erhvervs- og produktansvarsskader skal anmeldes online

Anmeld skade

Du kan også ringe til os på telefon 3355 3822 mellem kl. 8 og 16 alle hverdage.
Vi sender da en anmeldelsesblanket enten på mail eller med post, som du skal udfylde og returnere.

Få et uforpligtende
forsikringstjek og tilbud

Vores forsikringsrådgivere giver dig en grundig gennemgang af din virksomheds forsikringsbehov og en god forståelse for, hvordan du bedst kan sikre dig og dine medarbejdere, så I kan undgå overraskelser.

Ring på 33 55 55 50 eller book et onlinemøde.

Læs mere og book onlinemøde