Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Codan Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Forsikringen dækker din virksomheds erstatningsansvar for skade på personer eller ting.

Forsikringen dækker

  • Ansvar for skade på personer eller ting i forbindelse med og under udførelse af det arbejde, som er nævnt i forsikringspolicen
  • Din virksomheds ansvar som bruger eller ejer af en ejendom og grundareal i forbindelse med din virksomheds drift
  • Ansvar for pludselig, uventet og utilsigtet forurening gennem luft, vand eller jord fra din virksomheds adresser
  • Ansvar for personskader, som en ansat i din virksomhed kommer til at gøre på en kollega
  • Ansvar for skade på personer eller ting, som skyldes et produkt, din virksomhed har solgt
  • Ansvar for skade på personer eller ting, som følge af din virksomheds ydelse efter den er leveret

Husk at læse jeres police og forsikringsbetingelser

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i din egen police og forsikringsbetingelser. Erhvervsansvarsforsikringer indeholder ofte særlige bestemmelser og klausuler. Du kan have en særlig klausul, der gør, at du har en bedre dækning, eller du kan have fravalgt en dækning m.v.

Vær også opmærksom på den virksomhedsart, som står på policen. Den skal dække det arbejde/de opgaver, I udfører i din virksomhed. Dette er en forudsætning for, at I er dækket af forsikringen.

Produktinformation (PID)

Ring til os på 33 55 33 44

- og få rådgivning og det helt rigtige tilbud.

Bestil tilbud online

Spørgsmål og svar

Her kan du finde spørgsmål og svar om anmeldelse, skadebehandling, forsikringsdækning, erstatningsansvar m.m. i forbindelse med en erhvervs- og/eller produktansvarsskader.

Hvad kan vi bruge vores ansvarsforsikring til?

Din ansvarsforsikrings dækker virksomhedens/de ansattes erstatningsansvar for skader på andres person eller ting under forudsætning af, at der er tale om en skade, der er omfattet af policen.

Hvordan anmelder jeg skaden?

Er der sket en erhvervs- eller produktansvarsskade, skal du anmelde skaden til Codan. Dette kan gøres online her på coddan.dk.

Du kan også ringe til os på telefon 3355 3822 mellem kl. 8 og 16 alle hverdage. Vi kan i stedet sende dig en anmeldelsesblanket enten på mail eller med post, som du skal udfylde og returnere.

Hvornår skal skaden anmeldes og hvor?

Anmeldelse til os skal ske så hurtigt som muligt efter skaden er sket

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod din virksomhed, mens I er/har været forsikret hos os.

Hvis forsikringen er opsagt eller ophørt, gælder særlige regler. Det fremgår nærmere af jeres police og tilhørende forsikringsbetingelser, hvornår en skade senest skal være anmeldt i forhold til policens ophør.

Hvad sker der, når Codan modtager en skadeanmeldelse?

Når vi modtager din anmeldelse, bliver den registreret i vores skadesystem med et skadenummer.
Derefter går vi i gang med at behandle sagen.

Forsikringsdækning? – den vigtigste betingelse for, at vi kan hjælpe jer

Det første vi undersøger er, om skaden er dækket af din forsikring. Hvis det ikke er tilfældet, ringer vi dig op og/eller sender dig et brev, hvor vi forklarer, hvorfor der ikke er dækning. Se eventuelt eksempler vedrørende forsikringsdækning under ”Spørgsmål og svar”.

Er skaden dækket, kan der ske et af de følgende:

  1. Din virksomhed kan ikke gøres erstatningsansvarlig for den skete skade – vi friholder din virksomhed for det uberettigede krav, der måtte rejses mod dig (vi afviser ansvaret overfor skadelidte/dennes selskab eller advokat)
  2. Er din virksomhed erstatningsansvarlig for den skete skade – betaler vi erstatning til skadelidte.

Du må derfor ikke selv anerkende erstatningspligten eller lignende!

Er din virksomhed erstatningsansvarlig for den skete skade?

I Danmark er der ikke en generel lov, der fastslår, hvad der skal til for at man i en given situation er erstatningsansvarlig. Er der ikke speciellovgivning, der gælder (som f.eks. produktansvarsloven), må vi konkret vurdere sagen.

I de fleste tilfælde vil det være de såkaldte ”almindelige erstatningsretlige regler”, der finder anvendelse. Heraf følger det bl.a., at man for at være erstatningsansvarlig skal kunne bebrejdes noget i forbindelse med en handling eller undladelse. Vi undersøger derfor meget nøje, hvad der konkret skete, så vi kan vurdere, om skaden fx skyldes fejl eller forsømmelser ved jeres arbejde. Herudover skal den skade, der er sket, skyldes netop den eventuelle fejl, I har begået (og ikke fx vejret eller andre hændelige ting).

Det kan være ret komplekst at vurdere, om man er erstatningsansvarlig for en skade. Vi udbetaler ikke erstatning, hvis du ikke er erstatningsansvarlig. Men du kan risikere selv at skulle betale, hvis du får anerkendt erstatningspligten eller ligefrem betaler skaden, bestiller en reparatør eller på anden måde tager ansvar for skaden. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke anerkender erstatningspligten m.v., men i stedet anmelder skaden til os hurtigst muligt og henviser til os.

Hvis vi umiddelbart mener, at du ikke er erstatningsansvarlig, men at der fx er bevist tvivl eller lignende, der gør vurderingen usikker, kan et forlig eventuelt komme på tale.

For at vurdere, om du er erstatningsansvarlig, vil vi typisk skulle stille dig nogle spørgsmål, så jo mere udførligt du har udfyldt skadeanmeldelsen, jo hurtigere kan vi behandle sagen. 

Hvis der er forsikringsdækning, og der er tale om en tingsskade, vil vi som udgangspunkt henvise den skadelidte til at anmelde skaden til sin egen forsikring. Det gør vi bl.a. fordi en tingsforsikring normalt dækker til såkaldt nyværdi. På ansvarsforsikringen dækker vi alene til dagsværdi, hvilket betyder, at der er fradrag for bl.a. slid og alder – skadelidte får på den måde ikke ”nyt for gammelt”

Kan vi allerede ud fra skadeanmeldelsen vurdere, at du ikke er erstatningsansvarlig for skaden, afviser vi dog straks kravet overfor skadelidte med kopi til jer. 

Hvordan hjælper min forsikring, når jeg er erstatningsansvarlig for den skete skade (forudsat at skaden er dækningsberettiget)?

Hvis skadelidte ikke har en forsikring der kan dække skaden, vurderer vi, om skaden evt. skal besigtiges af en konsulent.

Konsulenten vurderer ikke sagen, men laver en rapport med oplysninger samt en opgørelse af kravet. Ind imellem skal der også bruges oplysninger fra konsulenten for at kunne vurdere, om du faktisk er erstatningsansvarlig.

Når vi får rapporten foretager vi en vurdering af sagen. I nogle tilfælde opgøres erstatningen, som vi udbetaler, i andre tilfælde hjælper vi skadelidte med at finde en reparatør, der kan udbedre skaden.

Herefter opkræver vi moms og selvrisiko hos dig, og sagen kan afsluttes.

Hvordan hjælper min forsikring, når jeg ikke er erstatningsansvarlig for den skete skade?

Hvis du ikke kan gøres erstatningsansvarlig for skaden, afviser vi kravet overfor den skadelidte med kopi til jer (forudsat at skaden er dækningsberettiget).

Nogle gange vender skadelidte tilbage med nye oplysninger eller lignende, og vi vil så revurdere sagen. I den forbindelse får vi ofte brug for flere oplysninger fra dig.

Hvis vi ikke kan blive enige med skadelidte, og sagen ender i retten, varetager vi din interesse under retssagen – men kun for det krav, der er forsikringsdækning for.

Du skal derfor altid sende en eventuel stævning til os, straks du har modtaget den og ikke selv bruge tid og penge på at sætte en advokat på sagen.

Hvordan klager jeg, når jeg ikke er tilfreds med sagsbehandling?

Hvis du er utilfreds med vores sagsbehandling, kan du bede om klagevejledning. Vi vil så oplyse dig om, hvor og hvordan du kan klage. Du kan f.eks. henvende dig til lederen af erhvervsansvarsafdelingen og bede om en revurdering af sagen.

Du kan i den forbindelse ringe til os på tlf. 3355 8225 eller skrive en mail til box_skadeansvar@codan.dk og i emnefeltet skrive skadenummer. Du kan selvfølgelig også sende et brev. Anfør i så fald venligst skadenummer i overskriften.

Du kan også klage direkte til Codans klageansvarlige.

Da sagen vedrører erhverv, kan den normalt ikke indbringes til Ankenævnet for Forsikring. Du kan i stedet eventuelt henvende dig til Forsikringsoplysningen, der kan vejlede dig (men ikke træffe afgørelse i sagen). Forsikringsoplysningen træffes på telefon: 4191 9191. Endelig kan en uenighed mellem dig og os naturligvis indbringes for domstolene.

Hvis du stadig er i tvivl om processen eller har spørgsmål til skadebehandlingen, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 3355 3822. 

Er det lige meget hvilket arbejde jeg udførte, da skaden skete?

Nej, det er kun skader, der relaterer sig til den type virksomhed, der er nævnt i policen, der er dækket. Det vil sige, at skader forvoldt ved f.eks. elektrikerarbejde ikke vil være dækket på en police, der kun nævner ”Tømrerfirma”. I sagens natur er skader forvoldt i privatlivet heller ikke dækket.

Hvad med de ting, virksomheden har lånt, lejet eller af anden grund har i varetægt?

Vi dækker ikke skader på ting, som du har lånt, lejet eller af anden grund har i varetægt.

Hvad med virksomhedens egne ting?

Vi dækker ikke skader på jeres og virksomheds ejerens egne ting – men på den anden side vil skader på ansattes private ting kunne være dækket.

Dækker forsikringen omgørelse af eget arbejde i forbindelse med udbedring af en skade?

Vi dækker ikke omgørelse af eget arbejde i forbindelse udbedring af skaden.

Eksempel 1 - du lægger et gulv efter anden entreprenør er blevet færdig med at lægge gulvvarme og i den forbindelse kommer til at forvolde skade på gulvvarmerør. Der fosser vand ud og der sker en vandskade også på det gulv, som du har fået lagt. I det her tilfælde vil vi dækker udbedring af skaden på gulvvarmerøret og alt andet en det gulv, som der er sket skade på. Omlægning af det beskadigede gulv skal du selv betale for.

Eksempel 2 - mangler ved malerarbejde eller skader på en dør, du er ved at male er ikke dækket. Spilder du derimod maling på gulvet (der ikke skulle males), kan en eventuelle skade på gulvet være dækket. Det samme gælder, hvis du kommer til at vælte en vase el. lignende, når du går forbi.

Anmeld en skade

Alle erhvervs- og produktansvarsskader skal anmeldes skriftligt

Dette kan gøres online her:

Anmeld skade

Du kan også ringe til os på telefon 3355 3822 mellem kl. 8 og 16 alle hverdage.
Vi sender da en anmeldelsesblanket enten på mail eller med post, som du skal udfylde og returnere.

Tilvalg

Dækning uden for Norden

I situationer hvor din virksomhed fx deltager med en stand på udstillinger, udfører montage eller installationsarbejde.

Dækning ved anvendelse af kraner og lifte

Hvis din virksomhed anvender kraner og lifte, der ikke er selv-kørende.

Behandling og bearbejdning

Ansvaret for skader som følge af din håndværksmæssige udførelse, fx hvis din virksomhed modtager varer til reparation eller monterer produkter hos kunder.